Właściwe PKD ważne przy ubieganiu się o pomoc z tarczy

Gazeta Podatkowa

W momencie, kiedy wsparcie państwa w czasach pandemii koronawirusa zostało ograniczone do określonych branż, weryfikowanych na podstawie PKD, prawidłowe określenie rodzaju wykonywanej działalności w CEIDG lub KRS nabrało nowego znaczenia. Wielu przedsiębiorców dotychczas nie przywiązywało wagi do tego, jakie kody PKD widnieją we właściwej dla nich ewidencji lub rejestrze. Często bowiem w trakcie prowadzenia działalności kody podlegają zmianom i wykreśleniom, co może powodować pewien chaos.

Czym są kody PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności to klasyfikacja działalności gospodarczych stosowana w statystyce publicznej, ewidencji oraz rachunkowości. W PKD różne branże zostały uporządkowane i posegregowane w grupy. PKD ma strukturę pięciopoziomową - od ogólnych sekcji, takich jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy, przez działy, grupy, klasy i opisujące w największych szczegółach daną działalność w formie podklasy. Zasady budowy klasyfikacji zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Przedsiębiorca ma obowiązek określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD w momencie rejestracji firmy, zarówno wtedy, gdy dokonuje wpisu do CEIDG, jak i wtedy, gdy rejestracji w KRS podlega spółka osobowa lub kapitałowa. Kody te są podstawą do nadania numeru REGON przez urząd statystyczny.

Dokonując wpisu do CEIDG, przedsiębiorca określa tzw. przeważający kod prowadzonej działalności. Tylko jeden kod PKD może zostać określony jako przeważający, czyli najważniejszy. Rodzaj przeważającej działalności dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, których celem jest osiąganie zysku, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ustala się na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, działalność przeważającą ustala się w oparciu o udział pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących. To przedsiębiorca musi samodzielnie określić i zdecydować, który rodzaj wykonywanej w firmie działalności będzie dla niego przeważający. Działalność drugorzędna jest każdym innym rodzajem działalności jednostki, której efektem końcowym są wyroby lub usługi wykonywane dla strony trzeciej.

Przedsiębiorca działający na podstawie wpisu do CEIDG może podać dowolną liczbę kodów pozostałej działalności. Jak czytamy w instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1: "Pamiętaj, że w CEIDG powinny się znaleźć tylko te kody PKD, które faktycznie określają to, co robisz. Nie wpisuj tu kodów na zapas. Możesz je aktualizować w dowolnym momencie, masz na to 7 dni od momentu, kiedy zaczniesz lub przestaniesz ich używać".

Inaczej jest w przypadku spółek prawa handlowego. Rejestrując działalność w KRS można podać maksymalnie 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.


Wyszukiwarka kodów PKD dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.

Zmiana kodów w CEIDG

Jeżeli przedsiębiorca wpisany do CEIDG chce dokonać zmian w zgłoszonych kodach PKD, np. chce rozpocząć prowadzenie nowego rodzaju działalności albo usunąć zbędne kody PKD, to zmiany te zgłasza bezpośrednio w ewidencji. Zmiana danych nie wiąże się z żadnymi kosztami. Co jednak istotne, zmianę należy zgłosić w ciągu 7 dni od dnia jej powstania.

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2. Następnie trzeba wskazać rubryki lub pola, których zmiana dotyczy, poprzez wstawienie znaku "x" w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. W polu 2 rubryki 01 podaje się datę powstania zmiany. Przeważający rodzaj działalności gospodarczej nie może być zupełnie wykreślony. Może natomiast zostać zastąpiony innym kodem. Pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie zupełnie nowego kodu, dotychczas niewpisanego w CEIDG, oznacza zmianę w zakresie przedmiotu wykonywanej działalności. Przedsiębiorca może wybrać dowolną liczbę kodów zgłaszanych w CEIDG. Zmianę kodów PKD spółki cywilnej należy zaktualizować w rejestrze REGON.

Budowa klasyfikacji PKD

»Sekcja - oznaczona symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy.
»Dział - oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej.
»Grupa - oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług.
»Klasa - oznaczona czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego czy też działalności usługowej.
»Podklasa - oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 grupowania. Została wprowadzona w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa = podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności… (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.)


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 2021-04-06

Zatrudnianie cudzoziemców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Koronawirus w PolsceHOT