Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W środę Senat zajmie się Tarczą 2.0

14.04.2020 08:45 (aktualizacja: )

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki po uzyskaniu zgodnej opinii Konwentu Seniorów zwołał 9. posiedzenie Senatu na 15–16 kwietnia 2020 r. (środa–czwartek). Początek obrad w środę, 15 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00.

Porządek posiedzenia obejmuje 2 ustawy.

[16.04.2020]: Jak przebiegły prace Senacie?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (projekt rządowy) wprowadza szczególne rozwiązania, które dadzą podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. W ustawie zawarto szereg odstępstw od zasad i standardów, zawartych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, takich jak m.in. rezygnacja z przeprowadzania konkursów, wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych itp.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekty poselski i rządowy) stanowi kontynuację realizacji przyjętej tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne. Przewidziano m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Ustawa wprowadza też 3-miesięczne zwolnienia ze składek dla firm zatrudniających do 49 pracowników, te zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności. Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.  Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa wprowadza też nielimitowany dostęp do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów) i bezpłatne korzystanie ze stron jednostek sektora finansów publicznych.

Pomoc dla MŚP nie będzie uwarunkowana utrzymaniem zatrudnienia

W ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in. wsparcie wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności w sposób zdalny. Ustawa wprowadza też rozwiązania umożliwiające przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego elastyczną organizację czasu pracy. Zawiera również regulacje dotyczące funkcjonowania Poczty Polskiej – przesyłkę listową rejestrowaną będzie można doręczyć do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie. Ustawa przewiduje także wydłużenie terminów na wypełnienie przez obywateli obowiązków, m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów, przedłużenie ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i służbowych nauczycieli akademickich, a także zawieszenie spłaty kredytu studenckiego do pół roku. Wyłącza ponadto ze stosowania w okresie epidemii podawania do wiadomości wyborców informacji w formie obwieszczenia; wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; głosowania przez pełnomocnika; ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart. Zgodnie z ustawą w wypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w drodze rozporządzenia premier może ustanowić dzień wolny od pracy.

Po raz pierwszy w historii Senat będzie obradował w sposób hybrydowy – na posiedzeniu plenarnym i w sposób elektroniczny.

Podstawową formą posiedzenia Senatu RP są obrady plenarne w siedzibie Senatu. Każdy senator, który będzie chciał osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, będzie mógł przybyć do Senatu. Zostaną mu zapewnione środki ochrony osobistej oraz miejsce do obradowania. Senatorowie, którzy będą chcieli wziąć udział w posiedzeniu osobiście, obradować będą w dwóch salach: Sali Plenarnej i sali 217.

Senatorowie zajmą miejsca na salach według parytetu ustalonego przez Marszałka Senatu w porozumieniu z klubami i kołami senatorskimi. Każdy senator będzie miał imienne przypisane miejsce. Między miejscami, zajmowanymi przez senatorów zachowana zostanie bezpieczna odległość. Sale będą połączone łącznością audio-wideo, co umożliwi senatorom zabieranie głosu w debacie. Każdy senator będzie przemawiał z miejsca. Ze swoich  miejsc będą przemawiać także przedstawiciele rządu. Głosowanie w gmachu Senatu będzie odbywać się przy wykorzystaniu aparatury

Dla senatorów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć osobiście w posiedzeniu, przygotowana zostanie możliwość zdalnego uczestnictwa w obradach
- zabierania głosu, składania wniosków oraz zdalnego głosowania – przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Ze względu na stan epidemii podczas posiedzenia w gmachu Senatu zostaną zastosowane specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. Przy posiedzeniu Senatu pracować będzie ograniczona do niezbędnego minimum liczba pracowników Kancelarii Senatu.

Do dyspozycji Senatorów i pracowników Kancelarii Senatu będą maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny. Osobom wchodzącym na teren Senatu będzie mierzona temperatura.

Źródło: www.senat.gov.pl

Koronawirus w Polsce