Pobierz e-pity 2019

Utrata prawa do podatku liniowego a obowiązek ponownego zgłoszenia

Piotr Szulczewski 08.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiŚwiadczenie usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy może powodować utratę prawa do opodatkowania liniowego.W latach następujących po utracie tego prawa, możliwe jest ponowne rozliczenie się według stawki 19%, jednak uzależnione jest to od oświadczenia o formie opodatkowania.

Podatnik decyzję o wyborze podatku liniowego podjąć powinien nie później niż do 20 stycznia danego roku podatkowego. Późniejsze oświadczenie w tej sprawie nie pozwoli mu rozliczać się według stawki 19%. Wyjątkiem jest sytuacja, w której działalność rozpoczyna się w trakcie roku. W tym przypadku oświadczenie należy złożyć na druku CEiDG-1, a jeśli się tego nie zrobi – nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przedsiębiorca utraci prawo do podatku liniowego, jeżeli uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Obowiązany jest wówczas rozliczyć się od początku roku według skali podatkowej oraz zapłacić odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu ewentualnych zaliczek na podatek.

Bezpłatny kalkulator odsetek podatkowych

Powrót do podatku liniowego – ponowne oświadczenie

W roku kolejnym po utracie prawa do 19% stawki podatku sytuacja może się zmienić. Podatnik nie będzie już świadczył usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. W takim przypadku podatnik ma prawo ponownie wybrać opodatkowanie liniowe.

Zapisy ustawy nie wskazują jednoznacznie, czy oświadczenie w takim przypadku należy złożyć powtórnie, czy też automatycznie od następnego roku podatnik jest rozliczany liniowo w związku z oświadczeniem złożonym przed utratą prawa do podatku liniowego. Zapis art. 9a ust 3 wskazuje bowiem, że podatnik traci prawo do podatku liniowego jedynie w roku świadczenia usług na rzecz pracodawcy nie mówiąc o tym, jak wygląda jego sytuacja prawno – podatkowa w latach przyszłych. Przepis nie jest jednoznaczny szczególnie ze względu na tzw. ciągłość wyboru dokonanego przez podatnika. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w złożonym przez podatnika oświadczeniu dotyczy bowiem również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przepis nie wskazuje zatem, by utrata w którymś z lat prawa do podatku liniowego zmuszała go w latach następnych do ponownego wyboru i ponownego oświadczenia.

 

Ważne monitorowanie własnej sytuacji

Podatnik, który utracił prawo do  podatku liniowego w związku z usługami na rzecz pracodawcy – dla własnego bezpieczeństwa – do 20 stycznia roku kolejnego powinien ponownie złożyć oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z podatku liniowego. Treść oświadczenia powinien dostosować do tego, czy chce być czy też nie chce być rozliczany 19% podatkiem.

Podstawa prawna:

Art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl