Urlop wypoczynkowy 2023. Czy staż z urzędu pracy wlicza się do urlopu?

Iwona Maczalska

Urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni nie przysługuje automatycznie po zawarciu umowy o pracę. Aby uzyskać do niego prawo pracownik musi uzyskać określony staż pracy. Czy można do niego zaliczyć staż wykonywany z urzędu pracy?

» Wymiar urlopu wypoczynkowego 2023

Każdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy i pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość uzależniona jest od stażu pracy pracownika. Staż pracy, to jednak nie tylko faktyczna praca wykonywana na podstawie umowy o pracę, lecz także okres nauki w szkole.

 Urlop wypoczynkowy 2023

Źródło: shutterstock

Wymiar urlopu wypoczynkowego 2023

W myśl obowiązujących przepisów prawa pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni roboczych. 20 dni roboczych przysługuje, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat. Z kolei dłuższy, 26 dniowy urlop skierowany jest do pracowników o stażu pracy wynoszącym co najmniej 10 lat.

Staż pracyWymiar urlopu wypoczynkowego

jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat*

20 dni roboczych

jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat*

26 dni roboczych

Źródło: PIT.pl/Opracowanie własne

Do okresu zatrudnienia od którego zależy prawo do określonego wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej nauki w:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki,
    nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

- okresy te nie podlegają sumowaniu.

 

Urlopy wypoczynkowe pracowników młodocianych

Nieco inaczej wygląda nabywanie prawa do urlopu przez pracowników młodocianych, czyli osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Zgodnie z art. 205 Kodeksu pracy młodociany pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy - młodociany pracownik zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Staż pracyWymiar urlopu wypoczynkowego

jeżeli pracownik młodociany zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy *

12 dni roboczych

jeżeli pracownik młodociany zatrudniony jest co najmniej 12 miesięcy *

26 dni roboczych

Źródło: PIT.pl/Opracowanie własne

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego - co ze stażem z urzędu pracy?

Wątpliwości budzi kwestia tego, czy staż pracy wykonywany z urzędu pracy można zaliczyć do stażu, który wpływa na wymiar przysługującego urlopu. Do sprawy odniosła się Państwa Inspekcja Pracy. Jak tłumaczy PiP ,, Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, okresy pobierania zasiłku oraz stypendium przysługującego osobie bezrobotnej odbywającej staż lub przygotowanie zawodowe na podstawie skierowania z urzędu pracy wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że pracownik, który odbył staż z urzędu pracy, a następnie podjął pierwszą pracę w życiu, w roku kalendarzowym,

w którym podjął pracę, będzie nabywał prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Sytuacja takiego pracownika nie będzie zatem różnić się pod tym względem od sytuacji pracownika, który podjął pierwszą pracę w życiu nigdy nie odbywając stażu z urzędu pracy. Okres odbywania stażu zostanie doliczony jednak do 10 lat pracy, których przepracowanie uprawnia do 26 dni urlopu. Pracownik taki szybciej osiągnie zatem lata pracy, które wpłyną na zwiększenie wymiaru jego urlopu”.

Urlop