Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za osoby powracające do pracy po urodzeniu dziecka

Gazeta Podatkowa 02.03.2020 12:54 (aktualizacja: )

Płatnik składek - przez określony czas - może być zwolniony za niektóre osoby zatrudnione w firmie z obowiązku regulowania składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS) i FGŚP. Prawo takie przysługuje mu m.in. za osoby powracające z urlopów z tytułu urodzenia dziecka.

Za jakich pracowników ulga?

Pracodawca nie opłaca składek na FP, FS i FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Okres zwolnienia z opłaty tych składek wynosi 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika z wymienionych wyżej urlopów. Preferencję taką określają art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) oraz art. 9a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7).

Omawiane zwolnienie przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma ono więc zastosowania do osób wykonujących m.in. umowę zlecenia (niezależnie od tego, czy jest ona zawarta z własnym, czy obcym pracodawcą).

Ustalenie okresu ulgi

Okres 36 miesięcy ulgi w opłacie składek na FP, FS i FGŚP liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu z tytułu urodzenia dziecka. Także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu z tytułu urodzenia dziecka, ustala się okres zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP, gdy bezpośrednio po tych urlopach pracownik korzysta z:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, zasiłku opiekuńczego lub świadczenia chorobowego.

W takim przypadku uznaje się, że powrót pracownika do pracy nastąpił po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem, a nie od daty faktycznego podjęcia pracy po zakończonym np. urlopie wypoczynkowym czy pobieranym świadczeniu chorobowym.

Jeżeli pracownik po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego korzysta z następujących bezpośrednio po sobie urlopów związanych z rodzicielstwem (a więc rodzicielskiego lub wychowawczego), wtedy okres ulgi liczy się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie ostatniego z tych urlopów.

Warto też dodać, że do okresu 36 miesięcy trwania omawianej ulgi należy wliczać wszystkie okresy zwolnienia z ich opłacania, które będą miały miejsce po powrocie pracownika z urlopu udzielonego z tytułu urodzenia dziecka (lub dzieci przy jednym porodzie). Natomiast urodzenie kolejnego dziecka (lub dzieci) przy kolejnym porodzie powoduje, że pracodawca nabywa nowe zwolnienie - na okres kolejnych 36 miesięcy - z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po powrocie takiej osoby z urlopu macierzyńskiego. Zasada ta ma także zastosowanie do sytuacji, gdy pracownik, w stosunku do którego pracodawca korzysta już z ulgi w tych składkach po jego powrocie z jednego z wymienionych urlopów, przyjmuje dziecko na wychowanie w trybie art. 183 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) i nabywa prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Zdarza się też, że pracodawca wykorzysta w całości 36-miesięczny okres ulgi w opłacie składek na FP, FS i FGŚP, a następnie udziela pracownikowi urlopu wychowawczego (na to samo dziecko). Wtedy nie będzie mu przysługiwało kolejne 36-miesięczne zwolnienie.

Zasady korzystania z ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za pracowników powracających z urlopów z tytułu urodzenia dziecka

Preferencja w składkach odnosi się do kwot

 

W przypadku

strzałka strzałka strzałka strzałka
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe bez stosowania ograniczenia do kwoty rocznego ich limitu, wypłaconych (postawionych do dyspozycji pracownika) w okresie przysługującego zwolnienia, bez znaczenia jest, za jaki okres należne są te wynagrodzenia (przykład). przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracodawca przejmujący nabywa prawo do kontynuowania odpowiednio 36-miesięcznego okresu ulgi za przejętych pracowników, w stosunku do których poprzedni pracodawca korzystał z takiego zwolnienia. pracowników, w stosunku do których pracodawca będzie korzystał z ulgi, którzy zawarli dodatkowo z pracodawcą np. umowę zlecenia lub jeżeli w ramach takiej umowy będą wykonywali pracę na rzecz swojego pracodawcy, zwolnienie to nie obejmuje przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych uzyskiwanych z tytułu świadczenia pracy na podstawie tej umowy. gdy z urlopów, za które przysługuje omawiana ulga, na to samo dziecko korzystają oboje rodzice, to prawo do niej przysługuje tylko jednemu pracodawcy (nabywa je ten pracodawca, który pierwszy udzielił pracownikowi jednego z urlopów związanych z rodzicielstwem i nadal kontynuuje jego zatrudnienie).

 

Przykład

Zatrudniona w firmie pracownica do 5 lutego 2020 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.

Wariant I - Wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc pracodawca dokonuje w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

Pracodawca 29 lutego 2020 r. wypłacił pracownicy zasiłek macierzyński oraz wynagrodzenie za pracę za luty 2020 r. Od kwoty tej wypłaty jest zobowiązany opłacić składki na FP, FS i FGŚP.

Wariant II - Wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc pracodawca dokonuje 5. dnia następnego miesiąca.

Pracodawca 5 marca 2020 r. wypłaci pracownicy zasiłek macierzyński oraz wynagrodzenie za pracę należne za luty 2020 r. Od kwot tych wypłat nie będzie już zobowiązany opłacić składek na FP, FS i FGŚP.


autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2020-03-02

Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

MacierzyństwoZUS