Pobierz e-pity 2019

Ulga prorodzinna za 2014 rok - najczęstsze pytania podatników

Iwona Maczalska 26.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

W 2015 roku po raz kolejny rozliczamy ulgę na dzieci w świetle nowych zasad. Zmiana przepisów w 2014 roku spowodowała jednak wiele wątpliwości u podatników.

Ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych ulg pozwalających na odliczenie od podatku pewnej kwoty z tytułu wychowywania dziecka. W 2015 roku wprowadzono jednak wiele zmian w sposobie jej rozliczania. Podwyższona została wartość odliczenia przysługującego na trzecie i kolejne dzieci. Co więcej w przypadku, gdy podatek wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę, ustawodawca dopuścił możliwość złożenia dodatkowego wniosku o zwrot kwoty nieodliczanej.

<< więcej o uldze prorodzinnej za 2014 rok

 

Aby rozwiać wątpliwości podatników odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z rozliczaniem ulgi prorodzinnej.

Jak ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej za 2014 rok?

W zeznaniu rocznym PIT za 2014 rok podatnicy mają możliwość po raz pierwszy ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci. Możliwość ta przysługuje rodzinom, którzy zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.

Aby uzyskać zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci należy do rocznej deklaracji PIT za 2014 rok dołączyć wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi. Wniosek ten składa się na druku PIT/UZ. Wniosek o zwrot dotyczyć będzie wyłącznie okresu od 2014 r. Nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz i korygowania zeznań podatkowych za lata wcześniejsze.

<< więcej o zasadach ubiegania się o zwrot ulgi na dzieci


Czy zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej może pozbawić prawa do zasiłku rodzinnego?

Uzyskanie zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej może mieć wpływ na prawo do pobierania zasiłku rodzinnego. Zwrot ulgi prorodzinnej uznawany jest bowiem za dochód podatnika, który należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Mówi o tym ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013, poz. 1456).

Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Osoby pobierające zasiłki rodzinne i korzystające ze zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko, powinny zastanowić się, czy w ich przypadku korzystniejsze będzie zwykłe odliczenie kwoty ulgi prorodzinnej czy ubieganie się o zwrot niewykorzystanej ulgi i tym samym ryzykowanie utraty prawa do zasiłku.

Pobieram świadczenie pielęgnacyjne – czy mam prawo do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej?

Niestety osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w 2015 roku nie skorzystają z prawa do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Brak prawa do skorzystania z tej ulgi wynika z faktu braku podatku oraz składek ZUS u osób pobierających takie świadczenie.

W myśl obowiązujących przepisów świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, które ustawodawca zwolnił podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku PIT). Co więcej świadczeniobiorcy zwolnieni są również z opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej od tego świadczenia. W ich imieniu składki te opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli zatem rodzic nie uzyskuje innego opodatkowanego dochodu, nie ma podstawy do ubiegania się o zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci.
 

<< więcej o świadczeniu pielęgnacyjnym i zwrocie ulgi na dziecko

Prawo do ulgi prorodzinnej w przypadku śmierci dziecka

Wątpliwość budzi prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w sytuacji śmierci dziecka w trakcie roku podatkowego. Choć ustawodawca wprost nie reguluje zasad postępowania w takiej sytuacji, to przyjąć należy, że ulga prorodzinna przysługuje za miesiące, w których dziecko żyło i za te miesiące należy dokonać odliczenia w sposób proporcjonalny.

Ulga prorodzinna na dzieci żony z poprzedniego małżeństwa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulgi prorodzinnej ma prawo skorzystać podatnik, który w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Oznacza to, że aby skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko opiekun musi sprawować władzę rodzicielską (pełną lub ograniczoną) nad dzieckiem, bądź zaadoptować dziecko drugiego współmałżonka.

Małżonkowie mogą odliczyć ulgę prorodzinną na dzieci z poprzednich związków - posiadając nad nimi władzę rodzicielską i wychowując te dzieci. Należy jednak pamiętać, by kwota ulgi na dziecko z poprzedniego małżeństwa była wykazana w załączniku PIT/O i na formularzu PIT-37 po stronie współmałżonka, który faktycznie wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka, pełnił funkcję opiekuna prawnego bądź sprawował nad nim opiekę na podstawie wyroku sądu.

Ulga prorodzinna w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym

Ustawodawca w żaden sposób nie uzależnia prawa do ulgi prorodzinnejod statusu pracowniczego osoby ubiegającej się o taką ulgę. Warto jednak mieć na uwadze, że kwotę ulgi odlicza się od podatku. Oznacza to, że żeby skorzystać z ulgi prorodzinnej należy posiadać podatek, od którego będzie się odliczała ulga na dziecko. W przypadku braku podatku za 2014 rok ulga prorodzinna nie przysługuje.

Kiedy zarobki dziecka wykluczają prawo do ulgi prorodzinnej?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi mogą skorzystać rodzice pełnoletniego dziecka do 25 roku życia, które uczyło się i jednocześnie nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu w roku podatkowym ponad określoną wartość. Do dochodów tych wlicza się:

  • dochody opodatkowane wg skali podatkowej, niezależnie od źródła przychodów,
  • dochody z kapitałów pieniężnych przy zastosowaniu 19% stawki podatku (np. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia lub objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a także z wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

Łączna wysokość wspomnianych dochodów nie może przekroczyć kwoty granicznej wynoszącej 3089 zł brutto. Zaznacza się, że jeżeli dziecko otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, to nie wlicza się jej do łącznej wysokości otrzymywanego dochodu.

Prawo do ulgi wyłączają dochody dziecka opodatkowane podatkiem liniowym, ryczałtowym (poza najmem), kartą podatkową czy podatkiem tonażowym.

Czy rodzice w separacji lub po rozwodzie skorzystają z prawa do ulgi prorodzinnej?

Rodzice dziecka będący w separacji, bądź po rozwodzie nadal mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. W świetle przepisów ulga ta przysługuje osobom sprawującym władzę rodzicielską bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim, czy też nie. Potwierdzeniem jest wyrok Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-231/10-4/SP z dnia 24 czerwca 2010 roku zgodnie z którym ,,Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi''.

Czy rodzina zastępcza ma prawo do ulgi na dziecko?

Ulga prorodzinna przysługuje nie tylko rodzicom, lecz także osobom, które pełniły funkcję opiekuna prawnego dziecka, a także sprawowały opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Kwota odliczenia w przypadku rodziny zastępczej jest taka sama, jak w przypadku rodziny biologicznej. Jej wysokość uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci.

Czy rodzice dziecka mającego przerwę w nauce mają prawo do ulgi?

Jeżeli przerwa w nauce wynika z zakończenia pewnego etapu edukacji to rodzice dziecka nie tracą automatycznie prawa do ulgi na nie. Pomimo, że dziecko kończące szkołę uzyskuje świadectwo szkolne i formalnie przestaje być uczniem, to nie traci od razu prawa do ulgi, gdy po wakacjach zamierza kontynuować naukę. I tak, w przypadku:

  1. uczniów, którzy chcą kontynuować naukę - ulga przysługuje za wszystkie miesiące,
  2. maturzysty chcącego kontynuować naukę w szkole wyższej - ulga przysługuje za wszystkie miesiące,
  3. maturzysty nie chcącego kontynuować nauki - ulga przysługuje również za miesiące wakacyjne,
  4. studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego pod warunkiem, że student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie.

W przypadku studentów, którzy nie chcą kontynuować nauki, bądź chcą zrobić sobie przerwę w nauce ulga przysługuje, lecz tylko za okresy nauki, włącznie z miesiącem, w którym odbył się egzamin dyplomowy.

Iwona Maczalska,
PIT.pl