Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga podatkowa na dzieci w rodzinie - jak prawidłowo skorzystać

02.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Zasady, na jakich rodzice wychowujący dzieci będą mogli dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej za rok 2017 a rozliczanej w roku 2018, nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku. Nadal uprawnieni do odliczenia z tytułu ulgi są tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskiwali w roku podatkowym 2017 dochody opodatkowane według skali podatkowej ( na zasadach ogólnych ze stawkami podatku 18 % i 32 %) Podatnicy ci mają obowiązek złożenia zeznania rocznego za pomocą zeznań PIT-36 lub PIT-37.

Ulga podatkowa na dzieci w rodzinie
Ulga podatkowa na dzieci w rodzinie / YAY foto

Ulga prorodzinna daje możliwość rodzicowi bądź rodzicom odliczania od podatku określonej kwoty, której wysokość uzależniona jest wprost od ilości wychowywanych dzieci oraz długości okresu (liczonego w miesiącach a czasem w dniach) w jakim dzieci pozostawały pod opieką. W przypadku niemożności skorzystania z ulgi w pełnej wysokości z powodu odprowadzenia zbyt niskiego podatku, kwota różnicy między wysokością należnej ulgi a rzeczywiście rozliczonej po spełnieniu dodatkowych warunków, wypłacona zostanie korzystającemu z ulgi rodzicowi dziecka w formie transferu środków z Urzędu Skarbowego.

<< Czy świadczenie 500+ należy rozliczyć w rocznych zeznaniach PIT za 2017 rok? >>

Ulga prorodzinna pozwala rodzicom odliczyć od podatku kwotę odpowiednio:

  • 1112,04 zł ( po 92,67 zł miesięcznie) – w przypadku wychowywania w danym roku jednego dziecka,
  • 2224,08 zł (po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko) – w przypadku wychowywania w danym roku dwojga dzieci (po 1112,04 zł za każde z nich),
  • 4224,12 zł – w przypadku wychowywania w danym roku trójki dzieci (za trzecie dziecko 2000,04 zł - po 166,67 zł miesięcznie),
  • 6924,12 zł – w przypadku wychowywania w danym roku czwórki dzieci (za czwarte dziecko 2700 zł - po 225,00 zł miesięcznie),
  • 2700 zł (po 225,00 zł miesięcznie) w przypadku wychowywania piątego i każdego kolejnego dziecka przez podatnika.

Kwotę odliczeń nalicza się za każdy miesiąc w którym przysługuje uprawnienie. W sytuacjach w których tylko przez część roku wystąpiło prawo do ulgi, to kwota roczna odliczana może być proporcjonalnie – w stosunku do miesięcy, gdy prawo to przysługiwało.

Gdy natomiast w trakcie miesiąca nastąpiła np. zmiana władzy rodzicielskiej, albo powierzenie dziecka pieczy zastępczej, możliwe jest proporcjonalne podzielenie miesięcznego limitu przez 30 dni i odliczenie 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki.

Ulga na dziecko należy się również za miesiące, w których dziecko zakończyło naukę lub ukończyło wiek powodujący utratę prawa do odliczenia od podatku.

Ulga przysługuje rodzicom bądź rodzicowi (także samotnie wychowującemu dzieci), którzy wykonywali władze rodzicielską nad małoletnim dzieckiem bądź dziećmi. Z ulgi mogą skorzystać również opiekunowie prawni pod warunkiem że dziecko z nimi zamieszkiwało. Uprawnione do tej ulgi są również osoby sprawujące opiekę poprzez wypełnianie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego bądź zawartej ze starostą umowy.

<< Ulga prorodzinna - aktualnie obowiązujące limity >>

Możliwość skorzystania z ulgi warunkowana jest dochodami jakie osiągają rodzice tylko w przypadku posiadania jednego dziecka. Ulga przysługuje bowiem wtedy jedynie osobie, której dochody w roku korzystania z ulgi prorodzinnej nie przekroczyły 112.000,00 zł. Jeżeli ulgę wykorzystują oboje rodzice – limit dochodów dotyczy, każdego z nich i wynosi po 56.000 zł na każdego z nich.

Wychowywanie dwojga lub więcej dzieci pozwala na skorzystania z ulgi niezależnie od wysokości osiąganych dochodów

Kiedy dochody rodzica są na tyle niskie, a tym samym należny do Urzędu Skarbowego podatek jest niższy niż kwota możliwa do odliczenia, co nie pozwala na wykorzystanie ulgi prorodzinnej i odliczenie jej od podatku w pełnym zakresie, składający rozliczenie rodzic może złożyć wniosek o zwrócenie mu nieodliczonej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Wniosek o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko składa się poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji w składanej deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Rodzic podatnik musi jednak sprawdzić, czy od jego wynagrodzenia pobrane zostały i w jakiej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwota dodatkowego zwrotu ulgi na dzieci nie może bowiem przekroczyć sumy tych składek odliczonych w deklaracji PIT a pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A/PIT-19A.

adw. Łukasz Wieszczeczyński,

Kancelaria TWZ