Ulga na dziecko z poprzedniego związku a zawarcie nowego małżeństwa

Piotr Szulczewski 16.02.2016 11:00 (aktualizacja: )

2016-02-17

Po zawarciu małżeństwa,ulga na dzieci z poprzednich związków nie przepada. Podatnik nie może jej jednak rozliczać w taki sam sposób, jak ulgę na dzieci obecnego partnera – małżonka.

Ulga na dziecko z poprzedniego związku a zawarcie nowego małżeństwa

Źródło: YAY foto

Małżeństwo musi rozliczać się w taki sposób, by ulgę wykorzystywał wyłącznie małżonek, który w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Co do zasady, o ile nie dochodzi do przysposobienia, nowi partnerzy rodziców dzieci nie uzyskują praw rodzicielskich do dzieci, a w konsekwencji do ulgi. Dopiero bowiem poprzez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym.

Dojść może do sytuacji, w której po zawarciu nowego związku małżeńskiego, małżonkowie będą mieli wspólne dziecko lub dzieci, w związku z którymi przysługiwać będzie im prawo do ulgi prorodzinnej oraz dodatkowo posiadać będą prawo do ulgi z poprzedniego związku – które rozliczać będą mogli samodzielnie.

Przykład

Małżonkowie posiadają 2 wspólnych dzieci oraz 1 dziecko z poprzedniego związku małżonki, nad którym władza rodzicielska przysługuje jej oraz jej poprzedniemu partnerowi. Rozliczając podatki obecnym małżonkom przysługuje łącznie ulga za dwójkę własnych dzieci. Dodatkowo małżonka ma prawo korzystać z ulgi na własne dziecko.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a ulga na dzieci z poprzedniego związku

Prawo do ulgi prorodzinnej na dzieci z poprzedniego związku nie ogranicza prawa do wspólnego rozliczenia z obecnym małżonkiem. W efekcie takiego rozliczenia, podatek ustala się w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy łącznej wysokości dochodów, po odjęciu wcześniej od dochodu każdego z małżonków przysługujących im ulg odliczanych od dochodu.

W efekcie, ulga prorodzinna, która jest odliczana od podatku, obniża wartość wspólnie wyliczonego wcześniej podatku, dla obojga małżonków. Powoduje to, że nawet jeśli ulga na dziecko z poprzedniego związku przysługuje wyłącznie jednemu z małżonków, przy wyborze wspólnego rozliczenia, jej wartość obniży i tak podatek obliczony łącznie dla obojga małżonków. Sytuacja ta jest szczególnie korzystna w przypadku, gdy rodzic posiadający władze rodzicielską nad dzieckiem z poprzedniego związku nie zarabia.

Przykład

Małżonkowie podjęli decyzję o łącznym rozliczeniu, przy czym przychody w danym roku uzyskiwał wyłącznie mąż. Żona, która nie posiadała przychodów, uprawniona była jednak do połowy kwoty ulgi dla dziecka z poprzedniego związku. Po połączeniu przychodów obojga małżonków podatek obliczony w podwójnej wysokości obliczonej od połowy łącznych dochodów – wyniósł 1000 zł. Podatek, mimo że podstawa jego ustalenia pochodzi w całości od osoby nie posiadającej władzy nad dzieckiem, może być obniżony o przysługującą matce dziecka – ulgę prorodzinną.

Prawo do ulgi czasem w całości u jednego z rodziców, czasem – po połowie u obojga

Prawo do ulgi przysługuje każdemu z rodziców według uzgodnionego między nimi podziału. W efekcie rodzice mogą się umówić, że całą ulgę rozliczy jedno z nich lub podzielą się nią na dowolnej, innej zasadzie. Po rozstaniu rodziców często dochodzi do sporów zakresie korzystania z przysługującego odliczenia. W takim przypadku wyłącznie pozbawienie władzy rodzicielskiej eliminuje prawo rodzica do korzystania z ulgi. Tym niemniej jednak fakt, że dziecko wychowuje się jedynie u jednego z rodziców a drugi z nich płaci dobrowolnie lub z nałożonego przez sąd obowiązku alimenty, może wpływać na prawo tego ostatniego do korzystania z ulgi. Faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej np. poprzez zamieszkiwanie z dzieckiem, jest obowiązkowym kryterium, przy rozpatrywaniu prawa do ulgi. Samo przekazywanie alimentów bez faktycznego wychowywania dziecka, sprawowania pieczy nad nim coraz częściej interpretowane jest przez organy podatkowe oraz sądy jako podstawa wyeliminowania prawa do ulgi prorodzinnej (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 07.09.2011 r. syng. akt VIII SA/Wa 320/11, wyrok WSA we Wrocławiu z 13.10.2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1108/15).

A zatem w celu nabycia prawa do odliczenia ulgi nie wystarczy, że podatnik wykaże, iż jest rodzicem posiadającym władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem i wypełnia swoje obowiązki alimentacyjne względem tego dziecka. Dla nabycia prawa do odliczenia ulgi, konieczne jest w szczególności wychowywanie przez podatnika swego dziecka (wykonywanie pieczy nad osobą dziecka, zarząd jego majątkiem oraz reprezentowanie dziecka). Podatnik, który skorzystał z ulgi podatkowej, obowiązany jest zatem wykazać, że w danym roku podatkowym nie tylko posiadał, ale także wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem.

Piotr Szulczewski, PIT.pl