Ulga mieszkaniowa dla spadkobierców III grupy podatkowej: zmiany

Iwona Maczalska 27.11.2013 10:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja zakłada przywrócenie prawa do ulgi mieszkaniowej dla spadkobierców III grupy podatkowej, którzy prawo to utracili na mocy zmiany przepisów w 2007 roku.

22 listopada na posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie ze zmianami spadkobiercy zaliczanemu do III grupy podatkowej, który do dnia 31 grudnia 2006 r. zawarł przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi podatkowej,  jeżeli po tym dniu nabył on w drodze spadku po spadkodawcy budynek mieszkalny, jego część bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
 

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn - poradnik

Nowelizacja jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 roku sygn. P 36/10. W wyroku tym organ stwierdził, że zmiana wymogów formalnych umowy o opiekę zawartej przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej jest niezgodna z konstytucją. Problem dotyczył w szczególności warunków nabycia tzw. ulgi mieszkaniowej dla spadkobierców zaliczonych do III grupy podatkowej, które zmieniły się od dnia 1 stycznia 2007 roku. Po tej dacie spadkobiercy chcący skorzystać z ulgi mieszkaniowej zobowiązani byli zawrzeć umowę w formie pisemnej oraz załączyć notarialnie poświadczone podpisy. Zdaniem WSA w Szczecinie  ,, nowelizacja pozbawiła możliwości nabycia prawa do ulgi mieszkaniowej spadkobierców, którzy zawarli umowę o opiekę przed organem gminy, sprawowali ją przez okres 2 lat, zaś spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r., kiedy to obowiązywały już nowe warunki nabycia tej ulgi”.
 

Spadek: aktualne deklaracje podatkowe

Przypomnijmy, że prawo spadkobierców III grupy podatkowej określane mianem ulgi mieszkaniowej dotyczyło możliwości wliczenia do podstawy opodatkowania powierzchni użytkowej otrzymanej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110 m2. W przypadku nabycia lokali o powierzchni przekraczającej 110 m2 zwolnienie przysługiwało wyłącznie do części powierzchni.

Spadkobiercy mający prawo do ulgi będą mogli złożyć wniosek o wznowienie postępowania w ich sprawie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Ustawa obecnie została skierowana do Senatu.

Iwona Maczalska,
PIT.pl