Podatki w praktyce

Spadek

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Podatnicy, którzy w spadku uzyskują budynek, lokal stanowiący odrębną własność, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego – lub udział prawie albo współwłasność tego budynku lub lokalu – mają możliwość korzystać z dodatkowej ulgi przy dziedziczeniu – dotyczącej wyłącznie nabywanej nieruchomości lub prawa.

Ulgę rozlicza się niezależnie od pozostałych zwolnień w podatku. Oznacza to, że gdyby podatnik dziedzicząc rozliczał tzw. kwotę wolną (np. 9637 zł w I grupie podatkowej), to w ramach tej kwoty nie wlicza wartości nieruchomości – ale tylko na zasadach omówionych poniżej.

Deklaracja i zwolnienie

Ulgę wpisuje się do deklaracji SD-3 poprzez wymienienie dziedziczonej nieruchomości lub prawa. Organ podatkowy wyznaczy zakres korzystania z ulgi w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe.
 

SMS Opis deklaracji
SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

 

Uwaga !

Zwolnienie nie dotyczy gruntu pod nieruchomością, a wyłącznie samych 110 m2 powierzchni użytkowej.

Warunki korzystania z ulgi

W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

W przypadku dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego od osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, zwolnienie można stosować pod warunkiem, że osoby dziedziczące sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

 

Warunki korzystania z ulgi:

 • Nabywca w chwili nabycia posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.
 • Nabywca nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniesie własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • Nabywcy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekaże je zstępnym lub przekaże do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • Nabywca nie jest najemcą lokalu lub budynku lub będąc nim rozwiąże umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • Nabywca będzie zamieszkiwać będąc zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat:
 • o od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
 • o od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, gdy budynek, lokal lub prawo zostały zbyte przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia.

Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie warunków przejęcia lokalu i zamieszkiwania może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym wypadku zawiesza się bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku.

Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się.

W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. Oznacza to, że każdy ze spadkobierców może skorzystać z części ulgi – proporcjonalnie do nabytego udziału we współwłasności nieruchomości lub prawa. Nie ma znaczenia udział w spadku lecz we współwłasności konkretnej nieruchomości lub prawa.

 

Podatek nie zostanie ponadto naliczony, jeżeli podatnik korzysta z ulgi, natomiast:

 • zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo
 • zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 21-03-2012
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Michał (17-02-2017 07:22:18)
Temat: osoba trzecia w prawie spadkowym
Kto w ujęciu prawa spadkowego może być uważany za "osobę trzecią": czy jest nią współwłaściciel lokalu będący dodatkowo wstępnym, który jednakowoż ma inną wizję co do przyszłości...pokaż całą treść
Kto w ujęciu prawa spadkowego może być uważany za "osobę trzecią": czy jest nią współwłaściciel lokalu będący dodatkowo wstępnym, który jednakowoż ma inną wizję co do przyszłości odziedziczonego spadku?zwiń
Autor: Agnieszka (23-04-2014 21:54:50)
Temat: pytanie
Witam, czy korzystając z ulgi jestem zmuszona do meldunku przez kolejne 5 lat w danym mieszkaniu ? czy przez minimum 5 lat posiadac meldunek w mieszkaniu? co...pokaż całą treść
Witam, czy korzystając z ulgi jestem zmuszona do meldunku przez kolejne 5 lat w danym mieszkaniu ? czy przez minimum 5 lat posiadac meldunek w mieszkaniu? co jeśli będę chciala się zameldować w innym miejscu a skorzystam z ulgi? dziekuje serdeczniezwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz