Podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem:

 • spadku;
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu;
 • praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci,
 • dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Nie należy składać zeznania, jeżeli w skład spadku weszły wyłącznie przedmioty nieopodatkowane albo mieszczące się w kwocie niepodlegającej opodatkowaniu.

Uwaga - zeznanie w podatku od spadków i darowizn ma symbol SD-3 (ewentualnie załącznik SD-3A). Jeżeli natomiast podatnik korzysta z ulgi nielimitowanej dla najbliższych krewnych (spadek wolny od podatku), wówczas zgłoszenia spadku dokonuje na SD-Z1!

Aktualne deklaracje podatkowe

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku - deklaracja przeznaczona dla kancelarii notarialnych
SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - deklaracja przeznaczona dla podatników
SD-3/A Informacja o pozostałych podatnikach - wersja obowiązująca do 1 września
SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  

 

Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

 • nabycie rzeczy i praw majątkowych, w szczególności mogą to być: orzeczenie sądu (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku), testament, umowa, ugoda, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;
 • posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy i praw majątkowych wymienionych w zeznaniu (np. odpis KW);
 • istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zeznania podatkowe należy składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego miejsca zamieszkania spadkobiercy w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje:

 • przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;
 • przy nabyciu w drodze zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu, dalszego zapisu lub polecenia; 2a) przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części; 
 • przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych (na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) - z chwilą śmierci wkładcy;
 • przy nabyciu jednostek uczestnictwa (na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci) - z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego.

Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Oznacza to, że w przypadku niezgłoszenia nabycia z chwilą przyjęcia spadku (zatem nie później, niż 6 miesięcy od daty śmierci), obowiązek podatkowy powstanie z chwilą:

 • sporządzenia pisma (pismem takim jest dokument ujawniający nie zgłoszone do opodatkowania - wbrew obowiązkowi ustawowemu - przeniesienie praw własności rzeczy lub obrót prawem majątkowym między oznaczonymi osobami, jak również nabycie w drodze dziedziczenia rzeczy lub prawa majątkowego po określonym spadkodawcy; może to być np. umowa dalszej sprzedaży składnika majątku nabytego w drodze spadku);
 • uprawomocnienia się pisma - orzeczenia sądu (przy czym może to być zarówno orzeczenie sądu polskiego, jak i zagranicznego).
 • a jeżeli nie było ani pisma, ani orzeczenia sądu, to w przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia (gdy urząd się zapyta, skąd Pan/Pani to nabył/a).

Uwaga ! Data obowiązku podatkowego a podstawa opodatkowania

Efektem ubocznym opóźnienia daty powstania obowiązku podatkowego jest zmiana daty, wg której naliczania jest wartość rynkowa. Będzie to bowiem wartość z dnia powstania obowiązku podatkowego (choć stan z dnia nabycia). Zatem w przypadku nieruchomości czy dzieł sztuki, których wartość rośnie, lepiej podatek rozliczyć szybciej. W przypadku przedmiotów, które tracą z czasem na wartości (np. komputery), warto poczekać, bo ten sam procesor i ten sam twardy dysk ma niższą wartość po 2 latach, nawet gdy brać pod uwagę cenę towaru nowego. Warto przeliczyć.

Zeznanie podatkowe

Podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. 

W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu.

Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

 • nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci; 
 • posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej; 
 • istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. W przypadku tym zeznanie podatkowe składa się wraz z informacją o pozostałych podatnikach.

Gdzie zlożyć zeznanie

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadku ustala się:

 • jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości;
 • jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione wyżej i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości;
 • w przypadkach innych niż wymienione wyżej - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu.

Termin zapłaty podatku

Data powstania obowiązku podatkowego wyznacza jedynie obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków powstaje dopiero z chwilą doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn. Zatem w tym też dniu przypada termin zapłaty podatku, a ewentualne wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.