Zmiany w kryterium dochodowym od 1 października 2023 roku. Chodzi o jedno świadczenie...

Iwona Maczalska

Osoby, które nie otrzymują zasądzonego sądownie im wsparcia określonego mianem alimentów, mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia z tzw. Funduszu alimentacyjnego. Aby jednak z niego skorzystać należy spełnić kryterium dochodowe. To ulegnie zmianie od 1 października 2023 roku.

» Zasiłki rodzinne 2023/2024. Problematyczne kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku

Nierzadko zdarza się, że samotna matka/ojciec wychowujący dziecko, bezskutecznie ubiega się o wypłatę zasądzonych przez sąd alimentów. Były partner bądź współmałżonek będący ojcem bądź matką dziecka, uchybia się bowiem z różnych powodów od wypłaty alimentów. Wspominani rodzice mogą skorzystać z świadczenia wypłacanego przez gminy z tzw. Funduszu alimentacyjnego. Niestety aby to zrobić, muszą spełnić tzw. kryterium dochodowe.

Świadczenie z Funduszu alimentacyjnego. Nowe kryterium dochodowe

Źródło: shutterstock

Dla kogo świadczenie z Funduszu alimentacyjnego?

Z świadczenia alimentacyjnego skorzystać mogą rodzice, którym zasądzono alimenty, lecz wyegzekwowanie ich wypłaty od partnera/współmałżonka odbywa się bezskutecznie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku dziecka starszego, do ukończenia 25 lat świadczenie przysługuje pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

 

Nowe kryterium dochodowe świadczenia alimentacyjnego od 1 października

Aby skorzystać ze świadczenia alimentacyjnego wypłacanego z Funduszu alimentacyjnego należy spełnić kryterium dochodowe. To zmieni się wraz z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego 1 października 2023 roku. Wszystko za sprawą obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (M.P. 2023 poz. 121).

W myśl zmian kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w ramach przeprowadzonej w br. waloryzacji, ulegnie podwyższeniu z dotychczasowej kwoty 900 zł do kwoty 1209 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Należy przy tym podkreślić, że nowa – zwaloryzowana kwota będzie miała zastosowanie pierwszy raz przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2023 r.

 

Okres zasiłkowyod 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.
Wysokość kryterium dochodowego900 zł1209 zł

Źródło: Opracowanie własne / PIT.pl

 

Przekroczenie kryterium dochodowego w przypadku świadczenia alimentacyjnego

Podobnie jak w przypadku innych zasiłków rodzinnych, nadal zastosowanie będzie miała tzw. zasada ,,złotówka za złotówkę”. Według tego mechanizmu, przekroczenie  kryterium  dochodowego  przez osobę  ubiegającą się o świadczenie alimentacyjne nie oznacza automatycznego pozbawienia jej prawa do świadczenia, ale rodzina ta może otrzymać świadczenia, o które się ubiega odpowiednio pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

 

Fundusz alimentacyjny - jakie dochody wziąć pod uwagę?

Przy ustalaniu prawa do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody rodziny w przeliczeniu na osobę. Jak tłumaczy resort polityki społecznej ,,prawo to ustala się biorąc pod uwagę dochody odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, a także osobę uprawnioną.

Do rodziny nie zalicza się:

  • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
  • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
  • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Więcej o zasadach ustalania prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Ile wynosi świadczenie z Funduszu alimentacyjnego?

Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Zwyczajowo wypłacane są w okresach miesięcznych.

ZasiłkiZUSHOT