Sprzedaż węgla przez gminy bez kas rejestrujących online

Ewelina Czechowicz

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Według zapisu projektu rozporządzenia samorządy mają być zwolnione z z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego.

Sprzedaż węgla bez kas rejestrujących

Rozporządzenie jest skutkiem zapisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która wprowadza nowy system dystrybucji węgla przez gminy. Zniesienie obowiązku stosowania kas rejestrujących przez samorządy ma pozwolić na zmniejszenie kosztów dystrybucji węgla.

Zgodnie z zapisami projektu jednostki samorządu terytorialnego (gminy) będą zwolnione z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. "Nałożone na gminy ww. ustawą zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online" - wskazano w uzasadnieniu regulacji.

Sprzedaż węgla przez gminy bez kas rejestrujących

Źródło: shutterstock

Zwolnienie gmin ze stosowania kas rejestrujących

W uzasadnieniu projektu wskazano, ze: zwolnienie ma charakter wyjątkowy. "Uprawnienie do preferencyjnego zakupu węgla przez gminy na podstawie projektowanej ustawy ma charakter epizodyczny i wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2023 r., natomiast zadanie polegające na sprzedaży tego węgla gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego określonego w projektowanej ustawie będzie zależało od ilości węgla kamiennego nabytego przez gminę i pozostałego po dacie wygaśnięcia ww. uprawnienia"

Podkreślono, że "wyłączenie nie oznacza naruszenia zasad konkurencyjności, względem generalnego obowiązku fiskalizacji dostaw węgla przy użyciu kas rejestrujących online. Jako szczególne rozwiązanie mające na celu pomoc obywatelom poprzez realizację zadań nałożonych na JST przewidzianych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, nie stanowi zagrożeń w zakresie szczelności poboru podatku VAT, ponieważ dostawa węgla kamiennego będzie zwolniona pod warunkiem należytego udokumentowania tej dostawy'’.

Dodatkowo "proponowane rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków w obecnej sytuacji międzynarodowej dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest instalacja zasilana węglem kamiennym". Podkreślono, wprowadzone rozwiązanie nie doprowadzi do  "zachwiania w konkurencyjności w dystrybucji dostaw węgla kamiennego, ponieważ do zakupu węgla kamiennego po cenie niższej niż rynkowa uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, uprawniona do uzyskania dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym".

Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych oraz opiniowania.

Rozporządzenie ma wejść w życie z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. 

 

Kasy fiskalne