Fiskalizacja kasy - Kasy fiskalne

Pojęciem fiskalizacji określa się przygotowanie i przystąpienie do ewidencjonowania na kasie fiskalnej w trybie fiskalnym oraz zaprzestanie ewidencjonowania w innych trybach (np. treningowym, wstępnym). Od tego momentu zapisane na kasie informacje będą ewidencjonowane i będą podstawą określenia obrotu podatnika.

Fiskalizacja jest czynnością faktyczną dokonywaną z udziałem serwisanta kasy, po jego wcześniejszym powiadomieniu. Przed dokonaniem fiskalizacji podatnik powinien zgłosić już miejsce i ilość kas do naczelnika urzędu skarbowego celem uzyskania ulgi w VAT. W terminie 7 dni od momentu fiskalizacji zgłoszenia dodatkowo dokonuje:

  • podatnik użytkujący kasę fiskalną,
  • serwisant uczestniczący w procesie fiskalizacji.

Sama czynność fiskalizacji to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

W przypadku kas z elektronicznym zapisem danych jeżeli jest to możliwe do przeprowadzenia, wykonanie pierwszego raportu fiskalnego dobowego związanego z fiskalizacją kasy rozpoczyna zapisy na informatycznym nośniku danych.

Zatem przed przeprowadzeniem powyższych czynności serwisant musi dokonać zaprogramowania kasy w sposób, by mogła być użytkowana prawidłowo. Po dokonaniu fiskalizacji nastąpić musi zgłoszenie kasy w celu nadania jej numeru ewidencyjnego, który podatnik jest obowiązany nanieść na obudowę urządzenia w miejscu widocznym dla klienta. Informację o nadanym numerze ewidencyjnym podatnik otrzymuje w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia druku zawiadomienia.

Serwisant obecny przy fiskalizacji będzie następnie serwisantem obsługującym podatnika. Podatnik korzysta bowiem jedynie z serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas, za który odpowiedzialny jest producent krajowy albo importer, lub ewentualnie z serwisu prowadzonego przez inne jednostki, ale tylko w przypadku, gdy prowadzący ten serwis posiada autoryzację producenta krajowego lub importera.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 09-12-2010
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Kasy fiskalne