Sprawozdania BDO za 2020 rok tylko do 15 marca

Ewelina Czechowicz

Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.Kto i kiedy musi złożyć sprawozdanie? Termin na złożenie sprawozdania za 2020 r. upływa 15 marca 2021 r.

Kto składa roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?

Sprawozdanie zobowiązani są złożyć:

 • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów;
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Kto jest wytwórcą odpadów

 • każdy, którego działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
 • każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),
 • świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

Kto prowadzi ewidencję odpadów

Ewidencję odpadów prowadzi posiadacz odpadów, tj. wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma odpady.

Kto może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów

Uproszczoną ewidencję odpadów, czyli wyłącznie z zastosowaniem karty przekazania odpadów, mogą prowadzić:

 • wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
 • transportujący odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów.
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane:
 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

sprawodzdanie BDO za 2020 r. do 15 marca 2021 r.

Źródło:shutterstock

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów

 • Wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji jeśli przekazali pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania.
 • Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które korzystają z odpadów na potrzeby własne.
 • Prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (np. odpady opakowaniowe, zużyte artykuły konsumpcyjne, leki i opakowania po lekach zbierane przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach).
 • Podmioty wytwarzające rodzaje odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, zgodnie z katalogiem z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów.

  Co to jest BDO?

  BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki
  z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości pozwoli na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Jej użytkownicy mają realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

   

   

  Sprawozdania za 2020 r. 

  Roczne sprawozdania za rok 2020 składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

  Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2020 r. robią to w terminie do:

 • 15 marca 2021 r.: sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z  nich powstającymi,
 • 15 marca 2021 r.: sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi,

  Informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są w panelu „Instrukcje-krok po kroku system BDO” w zakładce „Filmy-krok po kroku system BDO’’

BDO