Składki ZUS zarabiającego dziecka wpłyną na rozliczenie rodzica

Piotr Szulczewski 12.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zarówno w przypadku rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci, jak i przy korzystaniu z ulgi prorodzinnej, dochody pracującego i uczącego się jednocześnie dziecka do ukończenia 25. roku życia mogą okazać się kluczowe dla rozliczenia rodzica lub dla prawa do ulgi prorodzinnej. Powstaje zatem pytanie, ile dziecko może dorobić w roku 2015 i jako obliczać jego dochód?

Składki ZUS zarabiającego dziecka wpłyną na rozliczenie rodzica

Źródło: YAY foto

NSA w wyroku z 9 lutego 2016 r. wskazał, w jaki sposób ustalać wartość dochodu dziecka, którego rodzic chce korzystać z ulgi prorodzinnej. Te same przepisy, na których orzeczenie oparł NSA, stosuje się przy ustalaniu prawa do rozliczenia rodzica jako osoby samotnie wychowującej dziecko.

Podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci pod warunkiem, że rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub z giełdy w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki 18%, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Podobnie przepis pozwalający na korzystanie z ulgi prorodzinnej pozwala rodzicom na korzystanie z ulgi w związku z wychowywaniem m.in. dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczących się i nie uzyskujących dochodów wyższych niż te wskazane powyżej.

Przywołany przepis nie wskazywał, czy jako dochód uznawać należy kwotę brutto po obniżeniu jej wyłącznie o kwotę kosztów uzyskania, czy też również o wartość składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od podstawy opodatkowania dziecka.

NSA w wyroku z 9 lutego 2016 r. (sygn. akt II FSK 3506/13) stwierdził, że w ustawie o PIT wskazano wyraźnie pojęcie dochodu. Zgodnie z art. 26 ustawy, podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód, po odliczeniu kwot ulg podatkowych, w tym składek ZUS. W efekcie o dochodzie mówić należy przed odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne, a nie dopiero po ich odliczeniu.

Wyrok, choć niekorzystny dla podatników, wyjaśnia jednoznacznie, że należy skrupulatnie kontrolować rozliczenie podatkowe dziecka, z tytułu wychowania którego przysługiwać ma ulga prorodzinna lub z którym podatnik chce się rozliczać jako samotny rodzic.

Piotr Szulczewski, PIT.pl