Pobierz e-pity 2019

Składki ZUS z PIT-36L, PIT-28, PIT-16A obniżą wartość zwrotu z ulgi na dziecko

Piotr Szulczewski 17.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieckolimitowany jest kwotą zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Niektóre z nich obniżą jednak wartość zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci lub też zupełnie wyeliminują ten zwrot.

W przypadku podatników występujących o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci, obowiązują ograniczenia w kwotach zwrotu. Otóż kwota ta nie może przekroczyć kwoty sumy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podatnika zapłaconych przez niego lub pobranych przez płatnika z jego wynagrodzenia.

Zwrot niewykorzystanej ulgi prordzinnej PIT/UZ
Źródło: Thinkstock

Nie można jednak korzystać ze wszystkich składek opłacanych rzez podatnika. Wyłączeniu podlegają bowiem składki rozliczane w PIT-36L (podatnicy opodatkowani liniowo), PIT-28 (opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), PIT-16A (opodatkowani kartą podatkową) lub PIT-19 (duchowni). W celu obliczenia limitu zwrotu ulgi na dziecko, podatnicy:

  • Sumują całość składek pobranych i zapłaconych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym również składek zagranicznych - zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej),
  • Od tak ustalonej sumy odejmują kwoty odliczane w deklaracjach PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-19.

Wynik takiego działania stanowi dla nich górny limit zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko.

Małżonkowie mogą więcej

W przypadku zwrotu przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym do ustalenia wysokości składek przyjmuje się łączną kwotę ich składek. Nie ma obowiązku, by osoby te składały łączne zeznanie podatkowe. Możliwe jest zatem, by każdy z małżonków rozliczał się samodzielnie oraz małżonkowie ustalili, że ulgę na dziecko rozlicza w całości jeden z małżonków. W takim przypadku również on może, przy wniosku o zwrot niewykorzystanej części ulgi ustalać limit zwrotu na podstawie łącznej kwoty zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z ulgi, PIT/UZ wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl