Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o VAT

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła dwa projekty ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez nowego ministra finansów Mariana Banasia.

Pierwszy z nich dotyczy wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT, który w 2020 roku zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT.

Projekt zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków. Proponowane przepisy wpisują się w działania zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé.

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

Nowe przepisy przewidują uproszczenie prawa oraz usunięcie niektórych obowiązków, które są uciążliwe dla podatników. Do nowych rozwiązań należą również zmiany w prawie energetycznym, które są powiązane ze zmianami w VAT i podatku akcyzowym, a służą poprawie efektywności tzw. pakietu paliwowego. Projekt realizuje także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący braku możliwości uzależniania, zwolnienia od podatku, dla dostaw budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Źródło: twitter.com/PremierRP

Rozwiązania dotyczące uszczelnienia systemu VAT:

  • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT przez podatników:
    a) dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd);
    b) dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli;
    c) świadczących usługi ściągania długów;
  • doprecyzowanie obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi;
  • zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników;
  • zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur.

Zgodnie z projektem, możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 proc. w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki będą mogły być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową. Dzięki temu będzie mógł skuteczniej realizować zadania dotyczące udzielania lub cofania koncesji na obrót paliwami, czyli w obszarze narażonym na ryzyko nadużyć VAT-owskich.

Doprecyzowano definicję paliw ciekłych przez wskazanie, że określone wyroby stanowią paliwa bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Pozwoli to uszczelnić system koncesjonowania i nadzoru nad obrotem, produkcją i przywozem paliw. Zmiany mogą się przyczynić do zmniejszenia szarej strefy w przypadku przedsiębiorstw działających na rynku paliw ciekłych.

Wprowadzono stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 (czyli w takiej wysokości jak dla olejów smarowych z pozycji 2710). Powinno to wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe (powoduje to zastosowanie zerowej stawki akcyzy). Proceder taki jest możliwy z uwagi na zbliżone właściwości fizykochemiczne tych dwóch grup wyrobów energetycznych.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 września 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Źródło: www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/

VAT