Rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na PIT opublikowane w Dzienniku Ustaw

Ewelina Czechowicz

7 stycznia 2022 r. Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które zmienia zasady rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Opublikowany przez resort finansów akt prawny zmienia ustawę, tuż przed weekendem, kiedy wielu księgowych  i pracowników biur rachunkowych ma 10 stycznia 2022 r. wypłacić wynagrodzenia. Z kolei część wynagrodzeń już zostało wypłaconych i będzie wymagało korekty. 

Dodatkowo programy księgowe z pewnością nie zostaną zmienione w ciągu weekendu. Nowe przepisy wchodzą w życie już jutro, a to nie księgowe i biura rachunkowe ponoszą odpowiedzialność za legislacyjny bałagan. Polski ład został wprowadzony pomimo apeli i ostrzeżeń księgowych i doradców podatkowych. Rządzącym zależało na szybkim wprowadzeniu zmian podatkowych. 

Pracodawcy wnioskują o odroczenie Polskiego ładu do 2023 r.

Rozporządzenie zmieniające zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy opublikowane

Dziś wieczorem w Dzienniku Ustaw pojawiło się zapowiadane przez resort finansów rozporządzenie.

Nowe przepisy wskazują, że: 

§ 1. 1. Przedłuża się terminy, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.2) ), zwanej dalej „ustawą”, do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy, w części stanowiącej nadwyżkę:

1) kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów obliczonej zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, nad

2) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczoną od tych przychodów zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień.

2. Przedłużony termin pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w ust. 1, upływa w momencie uzyskania odpowiednio przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy w miesiącu, w którym wystąpiła ujemna różnica między:

1) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, a

2) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień – przy czym poboru nadwyżki zaliczki obliczonej zgodnie z ust. 1 dokonuje się do wysokości tej ujemnej różnicy.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 7 stycznia 2022 r.w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak wskazuje resort finansów: "Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Pobranie zaliczki na podatek dochodowy  w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu".

Co zmienia rozporządzenie?

Według nowych przepisów zaliczkę na PIT będzie trzeba wyliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2021 r. Rozporządzenie przesuwa pobór i wpłatę zaliczki z umów o pracę, zlecenie i m. in. emerytur, rent czy zasiłków ZUS. Przesunięcie jest zależne od wysokości zaliczki. W sytuacji, kiedy zaliczka jest wyższa niż w 2021 r., to płatnik przesuwa jej pobranie i wpłacenie do urzędu skarbowego.  Przesuniecie ma miejsce do czasu, kiedy zaliczka z roku 2022 będzie niższa niż ta z roku 2021. Przesunięcie ma być stosowane u podatników, których wynagrodzenia nie przekraczają 12.800 zł brutto w danym miesiącu.

W sytuacji, kiedy płatnik nie przekazał jeszcze zaliczki styczniowej do urzędu skarbowego, musi dokonać jej zwrotu podatnikowi. 

Jednak taka zmiana przepisów powoduje, że podatnicy, którzy teraz otrzymają więcej do swojego portfela, dopłacą w zeznaniach rocznych w 2023 r. 

Rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek w PIT w Dzienniku Ustaw

Źródło: shutterstock

PIT-4R, PIT-8AR za 2021 rok. Jaka wersja druków w 2022 roku? - PIT.pl

Polski Ład: Zmiany w portfelach zatrudnionych na umowę o pracę. Złóż ważne oświadczenia - PIT.pl

Zmiana ustawy rozporządzeniem

Polski Ład został opublikowany 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105). Zgodnie z założeniami techniki prawodawczej "§  83. Przepisy ustawy zmienia się:

  1. odrębną ustawą zmieniającą;
  2. przepisem zmieniającym zamieszczonym w innej ustawie.

Tymczasem zmiany do Polskiego Ładu zostały wprowadzone w formie rozporządzenia".

W związku z bałaganem legislacyjnym jaki wywołały przepisy Polskiego ładu Minister Finansów zapowiedział od poniedziałku wzmocnienie kadrowe infolinii, która odpowiada na pytania związane z nowymi przepisami. Od wtorku z kolei urzędy skarbowe mają być czynne dłużej, w godzinach  od 8:00 do 19:00.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 7 stycznia 2022 r.w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

Korekta PITPłatnik PITPodatek PITHOTPolski ŁadPodatki 2022