Rozliczanie opłaty recyklingowej za torby foliowe

Gazeta Podatkowa 21.02.2019 08:28 (aktualizacja: )

Z dniem 11 lutego br. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej m.in. wyjaśnienia, jak dokonać rozliczeń z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe. Przepisy dotyczące opłat za wydawanie foliówek obowiązują od 1 stycznia 2018 r. Zatem w 2019 r. po raz pierwszy przedsiębiorcy będą musieli rozliczyć pobraną od klientów w 2018 r. opłatę recyklingową.

Za co opłata recyklingowa?

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce pobiera opłatę recyklingową.

Pod pojęciem torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumieć należy torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
     
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zatem obowiązek ten nie ma zastosowania w odniesieniu do bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności. W przeciwnym razie wydający tego rodzaju torbę foliową winien naliczyć opłatę recyklingową.

Zasady poboru opłaty

Opłatę recyklingową pobiera się od nabywcy torby foliowej. Wynosi ona 0,20 zł za jedną torbę. Stawkę opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389). Opłata ta może z czasem ulec podwyższeniu, bowiem w ustawie o gospodarce opakowaniami ustawodawca określił jej maksymalną wysokość na poziomie 1 zł. Opłata ta ulega zwiększeniu o podatek VAT, chyba że sprzedający jest zwolniony z podatku od towarów i usług. Trzeba przy tym podkreślić, że podmiot prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może też pobierać dodatkową opłatę za torbę. Zatem opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostać doliczona do ceny torby ustalonej przez daną jednostkę handlową. Ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie wówczas składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.


O ostatecznej cenie torby foliowej wydawanej klientowi decyduje sprzedawca, z tym że obowiązkowo musi pobrać opłatę recyklingową w wysokości 20 groszy plus VAT.

Rozliczenie pobranej opłaty

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw rozstrzygnęła wątpliwości dotyczące rozliczenia pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe.

Prowadzący jednostki handlowe (handlu detalicznego oraz hurtowego) zobowiązani są do przekazania środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych, za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, do właściwego marszałka województwa, na specjalne utworzone przez niego konto bankowe. Dokonać tego należy do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Co istotne, znowelizowane przepisy nie przewidują przy tym obowiązku przekazywania przez prowadzących jednostki handlowe jakichkolwiek deklaracji lub sprawozdań w zakresie pobranych opłat recyklingowych.

Gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniesie pobranej opłaty recyklingowej albo wniesie ją w kwocie niższej od należnej, marszałek województwa ustali, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca zobowiązany był pobrać opłatę recyklingową. W przypadku niewykonania przez przedsiębiorcę tej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym stała się ostateczna, marszałek województwa ustali, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Oznacza to, że do wpłat nieuiszczonych w terminie oraz do dodatkowej opłaty recyklingowej należy doliczać odsetki jak dla zobowiązań podatkowych.

"Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%. (...) Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych - na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej. Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób - przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł)".

Źródło: www.mf.gov.pl

Ustawa z dnia 13.06. 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.)

Ustawa z dnia 6.06.2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 51)


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 2019-02-21

Interpretacje, objaśnienia, opinie administracji skarbowej. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

KosztyBDO