Przedsiębiorcy mogą już wnioskować o dotację z PUP. Wnioski tylko do 31.01.2021 r.

Ewelina Czechowicz

19 grudnia 2020 r. ruszył nabór na bezzwrotne dotacje w ramach Tarczy 6.0 w Powiatowych Urzędach Pracy. Mikro i mali przedsiębiorcy o określonych kodach PKD, po spełnieniu warunków mogą skorzystać z dotacji do 5 tysięcy złotych, która pokryje bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie - na stronie praca.gov.pl.

Kto może otrzymać dotację?

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  • na 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności,
  • przychód z ich działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
  • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

dotacja 5000 zł

Źródło: shutterstock

Wskazane powyżej trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie.

O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej 10 pracowników) i mali przedsiębiorcy (średnia roczna liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50).  Dodatkowo z pomocy mogą skorzystać też przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników.

Kody PKD uprawniające do otrzymania dotacji

O dotację mogą wnioskować przedsiębiorcy o kodach PKD:

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z1

W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

Działalność paramedyczna

90.01 Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

Działalność muzeów

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Źródło: opracowanie własne Pit.pl

Dotacja bezzwrotna, jest warunek

Dotacja będzie bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą co najmniej przez kolejne trzy miesiące od dnia jej udzielenia. Nabór wniosków o dotacje zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami ma być prowadzony nie dłużej, niż do 31 stycznia 2021 roku.

Jak otrzymać dotację

Wniosek o dotację należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Po logowaniu, w zakładce „Tarcza Antykryzysowa”, należy wypełnić elektroniczny formularz "wniosku o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy". Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie po złożeniu, według kolejności wpływu. Dotacja zostanie wypłacona maksymalnie do dwóch dni roboczych od zaakceptowania wniosku o nią. 

Dotacja stanowi pomoc publiczną

Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

MikropożyczkaKoronawirus w PolsceHOT