Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przedsiębiorca zwolniony ze zwrotu subwencji PFR 1.0

Gazeta Podatkowa 04.05.2021 09:50 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję finansową 1.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju, są zwolnieni z obowiązku jej zwrotu w całości pod warunkiem, że nadal prowadzą działalność gospodarczą wyrażoną w jednym z 54 kodów PKD. Dotyczy to m.in. firm gastronomicznych, turystycznych, klubów fitness czy branży fizjoterapeutycznej, które najbardziej odczuły konsekwencje COVID-19. Nie ma przy tym znaczenia, że przedsiębiorca zredukował zatrudnienie, ale istotny jest spadek przychodów o co najmniej 30% w wymaganym okresie.

Umorzenie dofinansowania PFR

Źródło shutterstock

Umorzenie subwencji w 100%

Od 28 kwietnia 2021 r. obowiązują uregulowania zmienionego Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Nowe zasady w kwestii zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 stawiają w uprzywilejowanej sytuacji przedsiębiorców z 54 branż (patrz ramka) najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych związanych z COVID-19. Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 w całości pod warunkiem, że:

  • nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili jej prowadzenia), nie otworzyli likwidacji lub nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji podlegającej zwrotowi,
  • ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEIDG albo rejestrze przedsiębiorców KRS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden ze wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD (patrz ramka),
  • odnotowali co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie w okresie: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października do 31 grudnia 2019 r.,
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadali statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji 651/2014/UE uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym (...).

Przy spełnieniu wskazanych warunków przedsiębiorca ma prawo zachować 100% całkowitej wartości subwencji finansowej. Dotyczy to także sytuacji, gdy w okresie 12 miesięcy od jej przyznania dokonał redukcji zatrudnienia (przykład).

Procedura rozliczenia

Dla rozliczenia subwencji finansowej PFR 1.0 przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rozliczeniu przez bankowość elektroniczną banku, za pośrednictwem którego zawarł umowę subwencji. Takie oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji, ale nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia jej wypłaty. Przy czym pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji uwzględnia się przy obliczaniu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. Ten etap rozliczeniowy subwencji zainicjuje bank. Po poprawnym wprowadzeniu danych w formularzu udostępnionym przez bank w bankowości elektronicznej zostanie wygenerowany projekt oświadczenia o rozliczeniu. Beneficjent uzyska możliwość edytowania propozycji PFR dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

Większość informacji potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR zweryfikuje na podstawie danych przekazanych przez ZUS (np. w odniesieniu do redukcji zatrudnienia), KAS czy innych rejestrów publicznych. Beneficjent niektóre pola w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji jest zobowiązany wypełnić samodzielnie, w tym w szczególności:

  • oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (dotyczy tylko małych i średnich przedsiębiorców) - brak uzupełnienia tego pola powoduje, że PFR przyjmuje wartość straty równej 0,
  • oświadczenie o spadku przychodów - w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji).

Wprowadzone przez beneficjenta modyfikacje i uzupełnienia w bankowości elektronicznej skutkują wygenerowaniem zmienionego projektu oświadczenia o rozliczeniu. Takie oświadczenie musi być podpisane przez osobę składającą oświadczenie w imieniu beneficjenta za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

Przykład

Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową PFR 1.0 dla działalności o kodzie PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. W okresie 12 miesięcy od przyznania subwencji wprowadził obniżony o 20% wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). W takiej sytuacji przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu części subwencji z powodu redukcji zatrudnienia uwzględniającej obniżony wymiar czasu pracy, ponieważ prowadzi działalność o kodzie PKD uprawniającym do zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości.

 

Kody działalności wykazanej w CEIDG lub KRS na dzień 31 grudnia 2019 r. uprawniającej do zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości

17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.


autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 2021-05-04

Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Koronawirus w PolsceTarcza finansowa PFRHOT