Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy - Sejm uchwalił nowe przepisy

Ewelina Czechowicz

1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz wprowadza przepisy pozwalające na kontrolę trzeźwości pracowników. Od kiedy przepisy zaczną działać? Kiedy pojawią się przepisy wdrażające dyrektywę work-life balance? – wyjaśniamy

» Praca zdalna na wniosek pracownika. Wzór wniosku o pracę zdalną 2023

Koniec pandemii - Sejm uwala przepisy dotyczące pracy zdalnej

Po prawie 3 latach doczekaliśmy się uchwalenia przepisów, które wprowadzą na stałe do Kodeksu pracy przepisy regulujące zasady wykonywania pracy zdalnej. Przepisy zgodnie z uchwalonym projektem przez Sejm mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2023 r. Z kolei przepisy dotyczące badania trzeźwości wejdą w życie w styczniu 2023 r.

Praca zdalna uchwalona przez Sejm

Źródło: shutterstock

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej a ustawa cowidowa

Trzy lata po wprowadzeniu przepisów dotyczących pracy zdalnej tzw. ustawą covidową czyli ustawą z dnia 2 marca 2022 r .o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,regulacje mające uporządkować zasady home office  pojawią się w Kodeksie pracy.  Pracodawcy, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nadal będą mogli wydawać pracownikom polecenia pracy zdalnej, ale już na innej podstawie prawnej, tj. na podstawie projektowanego art. 67(19) § 3 pkt 1 K.p. 

Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników

W 14 dni od uchwalenia zmian w Kodeksie pracy mają wejść w życie przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości. Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli badania trzeźwości, będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą. 

Praca zdalna według nowych zasad 

Według uchwalnonych przepisów pracodawca będzie miał szereg obowiązków, będzie zobowiązany do tego, aby:

1. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;

2. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych;

3. pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie (lub w przypadku braku zawartego porozumienia lub wydania regulaminu – w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem);

4. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną, niezbędne do wykonywania tej pracy.

Zgodnie z przyjętymi przepisami pracodawca i pracownik będą mieli możliwość ustalenia sposobu wykorzystywania przez pracownika pracującego zdalnie materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania bezpieczeństwa. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w kodeksie pracy - PIT.pl

Pokrycie kosztów pracy zdalnej

Pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów pracy albo wypłaty ekwiwalentu w jego miejsce. Będzie też można przyznać ryczałt, którego wysokość będzie odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną. Przy określeniu ryczałtu lub ekwiwalentu będą brane pod uwagę takie elementy jak: normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego na potrzeby pracodawcy materiału i jego ceny rynkowe, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

Koszty pracy zdalnej nie będą przychodem

Co ważne, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).

W projekcie zaproponowano, by możliwość pracy zdalnej przysługiwała bez możliwości odmowy m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Wyjątkiem byłyby specjalne rodzaje pracy, np. w służbach mundurowych.

Okazjonalna praca zdalna

W projekcie Kodeksu pracy zawarte są te regulacje umożliwiające wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie.  Na wniosek pracownika ma być ona możliwa do 24 dni w roku kalendarzowym. 

Dyrektywa work-life balance

Wyczekiwana przez wszystkich pracowników nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie tzw. work-life balance wciąż pozostaje na etapie prac w resorcie pracy. Regulacje wprowadzające zmiany w urlopach i wprowadzające przepisy pozwalające na zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów mają niebawem trafić do Sejmu. Miejmy nadzieje, że zostaną wprowadzone sprawniej niż regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Praca zdalnaKodeks pracyMacierzyństwo