Podatek od morskich farm wiatrowych wchodzi w życie

Redakcja PIT.pl

W środę 3 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z 17 grudnia 2020 r. Zgodnie z jej przepisami rząd wprowadza nową opłatę (w pierwszych wersjach projektu nazywaną podatkiem) od morskich farm wiatrowych. Kogo dotyczy opłata i w jakiej będzie wysokości?

Kogo dotyczy opłata?

Obowiązek wniesienia opłaty, dotyczyć będzie przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dotąd nie było w polskim ustawodawstwie definicji morskiej farmy wiatrowej. W ogłoszonej ustawie wskazano, że przez morską farmę wiatrową należy rozumieć instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, w skład którego wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, z wyłączeniem urządzeń po stronie górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących się na tej stacji. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu zostanie udzielona koncesja na wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, będzie zobowiązany do wniesienia corocznie do budżetu państwa dodatkowej opłaty. Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej będzie powstawać na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorstwo energetyczne osiągnęło z każdego rodzaju działalności objętej koncesją przychód większy lub równy zero.

Podatek od morskich farm wiatrowych

Źródło:shutterstock

Wysokość opłaty

Opłata od morskich farm wiatrowych stanowić ma iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wyrażonej w MW oraz odpowiedniego współczynnika, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Współczynnik ten, zgodnie z limitem wpisanym do ustawy, nie może być wyższy niż 23 tys. zł/MW.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpływy z opłaty mają wynosić 283 mln zł rocznie.

Ustawa z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych została podpisana przez Prezydenta w dniu 21 stycznia 2021 r, większość nowych przepisów wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podatki 2021