Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur

Gazeta Podatkowa

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT, które Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT. Zaproponowane w nim rozwiązania mają uprościć podatnikom rozliczanie podatku VAT. Pakiet ten wprowadza istotne zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur.

Likwidacja "duplikatów"

MF zaproponowało likwidację instytucji wystawiania duplikatu faktury. W związku z tym ma być uchylony art. 106l ustawy o VAT oraz wprowadzony nowy zapis w art. 106g ustawy o VAT. Zgodnie z proponowaną zmianą z art. 106g ust. 3b ustawy o VAT będzie wynikało, że w sytuacji gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, przekazuje się nabywcy kolejny egzemplarz faktury. W przypadku tym nie będą miały zastosowania przepisy art. 106g ust. 4 ustawy o VAT. Jeżeli kolejny egzemplarz faktury dotyczy WDNŚT na rzecz nabywcy, to zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 106g ust. 4 ustawy o VAT, podatnik nie będzie miał obowiązku przesyłania kopii kolejnego egzemplarza faktury lub danych w niej zawartych wyznaczonej jednostce skarbowej. W związku z tymi zmianami w JPK_VAT nie będzie potrzeby odrębnej identyfikacji tego dokumentu. Przy czym podatnicy, co do zasady, będą mogli umieszczać na kolejnym egzemplarzu faktury wyraz "duplikat", jeśli systemy finansowo-księgowe przewidują takie rozwiązanie. Umieszczanie wyrazu "duplikat" będzie miało charakter fakultatywny, tak jak umieszczenie daty wystawienia kolejnego egzemplarza faktury.

W związku z proponowaną likwidacją duplikatu faktury planuje się uchylenie art. 88 ust. 3b ustawy o VAT.

Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur
Źródło: shutterstock.com

Faktury zaliczkowe

Otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży zobowiązuje podatnika do wystawienia faktury. Dane, jakie powinna zawierać taka faktura, zostały określone w art. 106f ust. 1 ustawy o VAT i jest to m.in. cena jednostkowa netto. W przepisie tym planuje się rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto.

Termin wystawiania

W art. 106i ustawy o VAT wskazano na możliwość wystawiania faktur także 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. MF proponuje zmianę w tym przepisie, która pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60.dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60.dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Korekty faktur

Kolejne zmiany mają dotyczyć art. 106j ustawy o VAT, a ich celem jest uproszczenie przepisów i zmniejszenie obowiązków związanych z rozliczaniem VAT. Proponuje się rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze korygującej:

  • wyrazu "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyrazu "KOREKTA",
  • przyczyny korekty,
  • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

W art. 106j ustawy o VAT proponuje się nowe rozwiązanie, tj. korektę zbiorczą konkretnych pozycji z faktury, a także całych faktur. Zgodnie z proponowanymi regulacjami tego przepisu dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta z faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług.

Porównanie zmian przepisów dotyczących faktur

Przed zmianą

Po zmianie

art. 88 ust. 3b - Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur.art. 88 ust. 3b - uchyla się
art. 106g ust. 3b i 3c - brakart. 106g
ust. 3b W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, przekazuje się nabywcy kolejny egzemplarz faktury.
ust. 3c Do przekazanego kolejnego egzemplarza faktury, o którym mowa w ust. 3b, przepisu ust. 4 nie stosuje się.
art. 106lust. 1 W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:
1)podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę (...)
ust. 2 Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.
art. 106l uchyla się
art. 106f ust. 1 pkt 4 Dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.art. 106f ust. 1 pkt 4 Dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.
art. 106i ust. 7 Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1)dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
2)otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
art. 106i ust. 7 Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed:
1)dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
2)otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
art. 106j
ust. 1 W przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1)udzielono obniżki ceny w formie rabatu (...),
2)udzielono opustów i obniżek cen (...),
3)dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4)dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty (...),
5)podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
-podatnik wystawia fakturę korygującą.
art. 106j
ust. 1 W przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1)podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w tej fakturze, uległa zmianie,
2)dokonano zwrotu towarów i opakowań podatnikowi,
3)stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji tej faktury
-podatnik wystawia fakturę korygującą.
ust. 2 Faktura korygująca powinna zawierać:
1)wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",
2)numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
3)dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a)określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
b)nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4)przyczynę korekty,
5)(...).
ust. 2 Faktura korygująca powinna zawierać:
1)uchyla się,
2)numer kolejny oraz datę jej wystawienia
3)dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a)określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5,
b)nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4)uchyla się,
5)(...).
ust. 3 W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:
1)powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
2)może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.
ust. 3 Podatnik może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. W takim przypadku faktura korygująca:
1)powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
2)może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.
ust. 4 brakust. 4 Podatnik może wystawić na rzecz jednego odbiorcy za dany okres fakturę korygującą dotyczącą wszystkich dostaw lub świadczenia usług z tego okresu. W takim przypadku faktura korygująca może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5-6 oraz nazw (rodzajów) towarów lub usług objętych korektą.


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 2021-05-06

Zatrudnianie pracowników krok po kroku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

SLIM VATFakturaZmiany w VAT