Plan kontroli PIP na 2022 rok

Ewelina Czechowicz

Epidemia koronawirusa nie wstrzymuje działań Państwowej Inspekcja Pracy, która przedstawiła swój plan działania na 2022 rok. Kto może spodziewać się kontroli? Co będzie kontrolować Inspekcja? – odpowiadamy.

W 82 stronicowym dokumencie zatytułowanym Program działan Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024, PIP przedstawiła informacje o planowanych kontrolach w 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych objąć przynajmniej 30 tys. podmiotów (pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych). Planując działania kontrolno-nadzorcze na rok 2022 PIP uwzględniła  również nowe zadania wynikające ze zmian prawa, w tym projektowane uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy.

Kontrole PIP w 2022 r.

Przedstawiony dokument określa również kluczowe strategie działania w obszarach najbardziej zagrożonych łamaniem praw pracowniczych, a także szczegółowy plan pracy na rok 2022, będący efektem dotychczasowej działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej PIP oraz uwag i zaleceń formułowanych m.in. przez Radę Ochrony Pracy, komisje sejmowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców, ministerstwa i urzędy centralne.

Zadaniami o kluczowym znaczeniu dla Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024 będą trzy strategie, którymi objęte zostaną zakłady charakteryzujące się występowaniem dużej liczby wypadków związanych z pracą i wielu zagrożeń zawodowych:

  • Strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego.
  • Strategia kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy.
  • Strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy.

Epidemia koronawirusa a kontrole PIP

W związku z utrzymującym się stanem epidemii Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzała stosowanie się pracodawców do przepisów mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, a także realizację obowiązku przekazywania pracownikom kontrolowanych zakładów informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych wynikających z konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Plan kontroli PIP na 2022 r.

Źródło: shutterstock

PIP skontroluje przedsiębiorców, którzy korzystali z tarczy antykryzysowej

Państwowa Inspekcja Pracy będzie także kontrolowała przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy. Regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mają duży wpływ na uprawnienia i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Inspektorzy pracy w ramach posiadanych kompetencji podejmą działania wobec przedsiębiorców, którzy korzystali z rozwiązań wyżej wymienionej ustawy. Działania PIP skupią się na kontrolowaniu zgodności ze wspomnianą ustawą porozumień zawieranych przez pracodawców, jak i sprawdzaniu terminowego przekazywania kopii tych porozumień właściwym okręgowym inspektorom pracy. Weryfikacji podlegał będzie także ustawowy obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie oraz zakaz wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie dofinansowania przedsiębiorcy.

Zadania z zakresu prawnej ochrony pracy

W najbliższym okresie Państwowa Inspekcja Pracy będzie realizowała zadania z zakresu prawnej ochrony pracy. Podobnie jak w latach poprzednich, w związku z utrzymującym się poziomem nieprawidłowości i społecznymi skutkami uchybień, najistotniejsze działania będą skoncentrowane na:

  •  kontroli prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
  •  ograniczeniu naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Jak informuje PIP przepisy o czasie pracy oraz wypłacie należności ze stosunku pracy są najczęściej naruszanymi regulacjami. Prawie połowa skarg zgłaszanych przez pracowników dotyczy kwestii związanych z tymi zagadnieniami. W związku z tym kontrole czekają pracodawców, którzy w sposób rażący naruszają przepisy. Ich zakres przedmiotowy będzie uwzględniał w szczególności zagadnienia dotyczące:

  1. prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy,
  2. zapewnienia odpoczynków dobowych i tygodniowych,
  3. pracy ponad obowiązujący wymiar czasu pracy oraz wypłacania należnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Kontrola umów cywilnoprawnych

PIP wskazuje też, że w  związku z licznymi przypadkami zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, uzasadnione jest kontynuowanie działań kontrolno-nadzorczych przeciwdziałających temu zjawisku. Ocenie będą podlegać warunki świadczenia pracy, w szczególności na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Państwowa Inspekcja Pracy będzie także weryfikować przestrzeganie przepisów dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej. Kontrolami takimi zostaną objęte w szczególności podmioty, u których w poprzednich latach stwierdzono znaczącą liczbę nieprawidłowości. Kontynuowane będą również kontrole planowe oraz stanowiące reakcję na skargi także w odniesieniu do innych zagadnień tematycznych.

 

Kodeks pracyChoroba, wypadekWymiar czasu pracyTarcza finansowa PFRKoronawirus w PolsceFormy zatrudnieniaZakładanie firmy