Pakiet osłonowy dla firm został przyjęty. Od kiedy będzie obowiązywał?

Ewelina Czechowicz

We wtorek 19 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przedłożone przez ministra rozwoju, pracy i technologii, które pozwala na utworzenie kolejnego pakietu pomocy dla firm. Kto i kiedy otrzyma wsparcie?

Rozporządzenie ws. wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19  zostało przyjęte, tym samym tarcza 6.0 została rozszerzona, pojawiły się też nowe kody PKD, których firmy będą mogły wnioskować o pomoc.

Tarcza 6.0 rozszerzona o 6 kodów

Decyzją rządu w tarczy 6.0 znajdzie 6 dodatkowych kodów PKD. Wsparcie ma być skierowane do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Na pomoc poza wymienionymi już branżami, mogą liczyć firmy o PKD:

  • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
  • 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji oraz obiektów kulturalnych.

Pakiet pomocowy przyjęty, przedsiębiorcy poczekają na pomoc do 1.02.2021 r.
Źródło: KPRM.pl

4 formy wsparcia

Rozporządzenie zakłada wydłużenie 4 form wsparcia dla poszkodowanych koronawirusem przedsiębiorców:

  1. wypłaty świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
  2. wypłatę ponownego świadczenia postojowego
  3. dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która może wynosić do 5 tys. zł.
  4. zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za styczeń 2021 lub okres od grudnia do stycznia 2021 r.

Wypłata świadczenia ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Wypłata świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, będzie dostępna dla przedsiębiorców, których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wskutek pandemii był niższy o co najmniej 40 proc. do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie to ma być udzielane na podstawie umowy o świadczeniach ukierunkowanych na ochronę miejsc pracy. Ma przysługiwać przez okres trzech miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Nabór wniosków na to świadczenie potrwa do 31 marca 2021.

Ponowne świadczenie postojowe

Ponowne świadczenie postojowe, będzie udzielane w przypadku spadku przychodów z działalności uzyskanych w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku również o co najmniej 40 proc. wobec okresu porównawczego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie mogła wynosić do 5 tys. zł. Wypłacana ma być ze środków Funduszu Pracy i przyznawana przez starostę na podstawie umowy określonej celem przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dotacja ta jest przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców i małych firm, których przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w wyniku pandemii jest o co najmniej 40 proc. mniejszy, niż w odpowiednim okresie porównawczym.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to może dotyczyć okresu od 1 stycznia 2021 r. do końca tego miesiąca, albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do końca stycznia 2021 r. Warunkiem jego uzyskania będzie zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., a przychód z działalności takiego przedsiębiorcy uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodów uzyskiwanych przez firmę w odpowiednim okresie porównawczym przed pandemią.

Pomoc wg kodów PKD

Pakiet osłonowy podobnie jak tarcza 6.0, której jest przedłużeniem będzie kierowane do firm o określonych kodach PKD. O wsparcie w ramach pakietu osłonowego, po wykazaniu 40 % spadku dochodów będą mogły się ubiegać m.in. firmy reprezentujące branże gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Rozwiązania ustanawiane przez rozporządzenie mają wejść w życie 1 lutego 2021.

Koronawirus w Polsce