Od 1 lipca łagodniejsze przepisy dotyczące zapłaty na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca 2020 r. zmienią się przepisy o obowiązku zapłaty na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT. Nowe przepisy zwiększą grono podatników, których nie będą dotyczyć sankcje za zapłatę na rachunek nieujawniony.

» Zapłata na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT

Od 1 lipca 2020 r. na podstawie art. 22p ust. 4 updof  i art. 15d ust. 4 updop obowiązku wyłączania z kosztów wydatków gdy zapłata zostanie dokonana na rachunek nieujawniony w Wykazie nie będą mieć podatnicy, kiedy zapłata:

  1. zostanie dokonana z użyciem mechanizmu podzielonej płatności,
  2. zostanie dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów,
  3. będzie dotyczyła faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę.

» Nowy wzór zawiadomienia US o przelewie na rachunek spoza wykazu podatników VAT

Dłuższy termin na ZAW-NR

Z 3 do 7 dni zostanie również wydłużony termin na złożenie przez podatników formularzy ZAW-NR.

Podstawą prawną nowych przepisów jest art. 1 pkt 4, art. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 1065.

Koronawirus w Polsce