Od 1 kwietnia nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Iwona Maczalska

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również jednorazowego odszkodowania. Kwoty odszkodowań uległy zmianie 1 kwietnia 2021 roku.

Jednorazowe odszkodowania - od 1 kwietnia 2021

Źródło: shutterstock

1 kwietnia 2021 roku zmianie ulgły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2021 poz. 217). Nowe wskaźniki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Wysokość jednorazowych odszkodowań
 Obowiązujące
od 1 kwietnia 2021
do 31 marca 2022

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

1033 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

1033 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

18 086 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

18 086 zł

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

93 014 zł

 

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

46 507 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

93 014 zł 

oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

93 014 zł 

oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

18 086 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

46 507 zł,

oraz 18 086 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

Formy zatrudnienia