Od 1 grudnia 2020 r. zmiany w Kodeksie pracy - nowe wykroczenia i kary

Ewelina Czechowicz

Od 1 grudnia 2020 r. zostanie rozszerzony katalog kar i wykroczeń w kodeksie pracy. Pracodawcy, którzy zatrudniają “na czarno” lub zatajają wysokość wynagrodzenia podwładnych i w ten sposób pozwalają osobom uchylającym się od płacenia alimentów nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań będą mogli zostać ukarani grzywną wynoszącą do 45 tysięcy złotych.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dniem 1 grudnia 2020 r. nastąpi zmiana przepisów Kodeksu pracy. Pracodawcy, którzy zatrudniają “na czarno” i w ten sposób pozwalają osobom uchylającym się od płacenia alimentów nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań będą mogli zostać ukarani grzywną wynoszącą  do 45 tysięcy złotych.

zmiany w prawie pracy od 1.12.2020

Źródło: shutterstock

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności ekzekucji świadczeń alimentacyjnych, ustawodawca wprowadził zmiany w art. 281 oraz 282 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 917, z późn. zm.) 

 

Kary za zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego „na czarno”

Od 1 grudnia 2020 r. pracodawca który kara za zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego bez umowy, lub osoba działająca w jego imieniu może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1500 zł do 45 000 zł.
Kara będzie grozić za zatrudnienie osoby:

  • wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
  • i która zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

zmiana przepisów KP

Źródło: sejm gov.pl 

Zaniżanie wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego

W sytuacjach kiedy pracodawca zaniży wynagrodzenie dłużnika alimentacyjnego również od 1 grudnia 2020 r. może zostać ukarany karą grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.
Karzę tej będą podlegać pracodawcy, którzy  wypłacą wyższe wynagrodzenie  niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

zmiana art.282 kp

Źródło: sejm.gov.pl
W pozostałych przypadkach zatrudniania pracownika bez potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę pracodawcy grozi tak jak dotychczas kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
Zmianie ulegną art. 281 § 2 oraz art. 282 § 3 Kodeksu pracy.

Kara grzywny od 1500 zł do 45000 zł ma na celu wyeliminowanie przypadków kiedy pracodawcy wykazują w umowie o pracę minimalne wynagrodzenie a pod stołem płacą pozostała jego część pracownikowi. 

 

Kodeks pracyHOT