Obowiązki bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Ewelina Czechowicz

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mają przywileje, ale muszą przestrzegać określonych obowiązków. W przypadku ich niedopełnienia grożą sankcje i kary. Jakie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.

Niestawienie się w wyznaczonym przez urząd terminie – konsekwencje

Niestawienie się w wyznaczonym przez PUP terminie lub odmowa podjęcia niosą za sobą konsekwencje w postaci wyrejestrowania i karencji na ponowną rejestrację. Jednak niedopełnienie niektórych obowiązków względem urzędu pracy może przynieść również konsekwencje finansowe.

Zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu Pracy a rozliczenie PIT za 2020 r. - PIT.pl

Odmowa podjęcia pracy lub formy pomocy – konsekwencje

Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

Obowiązki bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

Źródło: shutterstock

Niepoinformowanie PUP o podjęciu zatrudnienia – konsekwencje

Zgodnie z treścią art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

W myśl art. 119 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Co istotne karze nie będą podlegały jedynie osoby, które przed dokonaniem kontroli powiadomiły urząd pracy o podjęciu aktywności zawodowej.

Zwrot zasiłku dla bezrobotnych i pobieranego stypendium

Środki, które należy zwrócić do urzędu mogą być znacznie wyższe. Osoby które nie  nie poinformowały urzędu o sytuacji powodującej utratę statusu i pobierały z urzędu świadczenia: zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium są zobowiązane do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.  Nienależnie pobrane świadczenie należy zwrócić do urzędu pracy w 14 dni od daty doręczenia decyzji. Kwota do zwrotu, to nie tylko pobrane świadczenie, ale również przekazana przez PUP zaliczki na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Formy zatrudnienia