Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Objaśnienia prawne ministra pracy: dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników a COVID-19

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

  1. Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika?

Z odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż wynagrodzenie, o jakim mowa w art. 15zzb ww. ustawy należy rozumieć wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodatek funkcyjny jako stały element wynagrodzenia powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto.

  1. Jak należy wyliczyć spadek obrotu gospodarczego w stosunku do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.

W odpowiedzi na powyższe, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne powinien, celem uzyskania wsparcia wykazać spadek obrotu (odpowiednio co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno następujących po sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Należy przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, zatem przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia.

  1. Czy o dofinasowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać przedsiębiorcy, który zawiesili działalność gospodarczą w 2019 roku?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że możliwość przyznania ww. dofinansowania opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno następujących po sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Zdaniem Minister przedsiębiorcy, których działalność była zawieszona w ww. okresach, nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia

  1. Czy o dofinasowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać przedsiębiorcy którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019 – prowadzili czynności przygotowawcze (np. montowali linię produkcyjną, organizowali biuro, ponosili koszy na wytworzenie programu komputerowego)?

W odpowiedzi na powyższe Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że o ww. dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019, ponieważ w opisanej sytuacji wykazanie spadku obrotów gospodarczych nie jest możliwe.

  1. Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy wyliczaniu spadku obrotów należy wliczać także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.

  1. Czy w przypadku niedotrzymania warunku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, jednego z pracowników objętych dofinansowaniem, przedsiębiorca zwraca proporcjonalnie część dofinansowania przypadającą na tego pracownika, czy też część dofinasowania ogółem (otrzymanego na wszystkich pracowników)?

W odpowiedzi na powyższe, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że w przypadku niedotrzymania warunku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, jednego z pracowników objętych dofinansowaniem, przedsiębiorca zwraca proporcjonalnie część dofinansowania przypadającą tylko na tego pracownika.

  1. Jak należy rozumieć brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, iż zamysłem ustawodawcy było, aby przedsiębiorca składając oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości – oświadczał o stanie swojej wypłacalności na dzień składania wniosku.

  1. Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa w  15zq ustawy COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w art. 15zzb ustawy  COVID-19?

Zdaniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

  1. Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne o jakim mowa w  15zzb ustawy  COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z art. 15g z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

  2. Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w  15zzb ustawy  COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z art. 15g ustawy  COVID-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

W odpowiedzi na pytania 9 i 10 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki). Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła w związku z ochroną miejsc pracy to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników.

– Mając na uwadze gwarancyjny charakter wydanych przez Panią Minister objaśnień prawnych, wskazać należy, że wpisują się one w sposób pełny w działania Rzecznika MŚP podejmowane w ramach akcji #RatujBiznes mające na celu zapewnienie jak najszerszej pomocy polskim przedsiębiorcom – komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Koronawirus w PolsceZUSPłaca minimalna