Objaśnienia podatkowe MF dot. nowych zasad poboru i przekazania zaliczek na podatek w 2022 r.

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe do swojego własnego rozporządzenia z 7 stycznia 2022 roku. Objaśnienia dotyczą przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy dla płatników podatku PIT.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostały opublikowane 20 stycznia 2022 r. w formie Objaśnień Podatkowych.

1. Czego dotyczą objaśnienia?

Objaśnienia dotyczą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek do chodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Rozporządzenie weszło w życie 8 stycznia 2022 r. i przedłużyło niektórym płatnikom terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od zaliczek za styczeń 2022 r.

Objaśnienia podatkowe MF dot. nowych zasad poboru i przekazania zaliczek na podatek w 2022 r.
Źródło: shutterstock.com

Przedłużenie terminów, o których mowa w rozporządzeniu, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Istota rozporządzenia

Rozporządzenie przedłuża terminy pobrania i przekazania części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników będących zakładami pracy2 w rozumieniu ustawy PIT3 , organami rentowymi oraz zleceniodawcami od podatników uzyskujących za pośrednictwem tych płatników podlegające opodatkowaniu przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  • z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy PIT

Rozporządzenie nie zmienia zasad opodatkowania, w tym zasad poboru zaliczek na podatek, określonych w ustawie PIT, a jedynie przesuwa w czasie terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek. Rozporządzenie określa w jakiej sytuacji płatnik nie pobierze części zaliczki miesięcznej oraz w jakim miesiącu ma ona zostać pobrana i przekazana.

Kiedy stosujemy rozporządzenie

Rozporządzenie ma zastosowanie, gdy miesięczne przychody, o których mowa w pkt 2 objaśnień, uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12 800 zł; przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów.

Co zaliczamy do odrębnych źródeł przychodów, na potrzeby rozporządzenia, z odrębnym limitem przychodów w wysokości 12 800 zł.

 

całość pdf

Źródło: MF

Polski ŁadPłatnik PIT