Objaśnienia MF w zakresie pomocy dla przedsiębiorców w związku z tarczą 4.0 z samorządu

Ewelina Czechowicz

Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw minister rozwoju wydał objaśnienia dotyczące przesłanek udzielania pomocy przez samorządy. W dokumencie zostały sprecyzowane formy pomocy, zasady jej udzielania, niezbędne dokumenty oraz zasady postępowania odwoławczego. Dokument ma rozwiać wątpliwości przedsiębiorców w zakresie pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 15zzze-15zzzg ustawy COVID-19.

OBJAŚNIENIA PRAWNE MINISTRA ROZWOJU w zakresie pomocy dla przedsiębiorców w związku z pomocą z tarczy 4.0 udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W ustawie Covidowej wójt, burmistrz, prezydenta miasta, zarząd powiatu oraz zarząd województwa zostali wyposażeni przez ustawodawcę do samodzielnego umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, w przypadku gdy na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego nie obowiązuje uchwała określająca zasady udzielania ulg zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa nie określa wzoru wniosku o przyznanie ulgi

Resort wyjaśnia, że powinien on wypełniać minimalne wymogi formy pisma urzędowego. We wniosku powinno zostać precyzyjnie określone żądanie, zawierające wskazanie rodzaju ulgi oraz wykazane istnienie ważnego interesu po stronie dłużnika lub interesu publicznego, przemawiające odpowiednio za umorzeniem, odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem należności na raty.

Koronawirus w Polsce