Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Nowy termin zgłoszeń przychodów pochodzących z kasy fiskalnej

Piotr Szulczewski

Podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczanie przychodu w dacie zaewidencjonowania płatności na kasie fiskalnej od 2019 r. nie będą już musieli tak skrupulatnie dbać o termin zgłoszenia tej formy rozliczeń. Zgłoszenia będą mogli dokonać dopiero po zakończeniu roku, w którym wybrali tę formę. 

Standardowa data rozpoznania przychodu u podatników podatku PIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, to data wydania towaru lub wykonania usługi, nie później jednak niż dzień uzyskania płatności lub wystawienia faktury. Płatności na poczet dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych w kolejnych okresach rozliczeniowych nie stanowią przychodu na bieżąco, lecz dopiero w tych okresach. Zasada ta może być jednak modyfikowana. 

 W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty. Warunkiem jest jednak, że taka forma rozliczeń zostanie odpowiednio zgłoszona do urzędu skarbowego. 

Obecnie podatnicy zgłoszenia tego muszą dokonać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Od 2019 r. zgłoszenie metody rozliczeń przychodu post factum – corocznie,  w deklaracji PIT

Aby za datę powstania przychodu przyjąć dzień pobrania wpłaty przy jej wykazywaniu na rasie rejestrującej, podatnik będzie musiał stosować tak przyjętą metodę konsekwentnie przez cały 2019 r. Dodatkowo, po zakończeniu roku wskazać musi jej przyjęcie w deklaracji PIT składanej za ten rok podatkowy.

Wybór dotyczyć ma wyłącznie danego roku, w którym składane jest zeznanie. Podatnik będzie zmuszony zatem każdorazowo w deklaracji PIT-36 (w przypadku opodatkowania skalą podatkową), PIT-36L (po wyborze opodatkowania liniowego) lub PIT-28 (w przypadku jej stosowania dla formy ryczałtowej rozliczeń) aktualizować zgłoszenie o wyborze tej formy ewidencjonowania przychodu. 

Zgłoszenia, które dokonywano do tej pory jednorazowo nie będą już obowiązywały i konieczne będzie coroczne aktualizowanie oświadczenia w deklaracji podatkowej. Do tej pory wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu dotyczył również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. Od 2019 r. oświadczenia złożone do tej pory przestaną być wiążące dla podatników. 

Kasy fiskalnePrzychody