Nowy JPK_VAT dopiero od kwietnia 2020 r.

Piotr Szulczewski

Nie jak pierwotnie zapowiadano – od 1 stycznia 2020 r. ale od kwietnia 2020 r. podatnicy będą musieli korzystać z nowej formy prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów VAT połączonej z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K. Nowy plik JPK_VAT przekazywany będzie po raz pierwszy za I kwartał 2020 r. (odpowiednio za marzec 2020 r.).

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany do pliku JPK zawiera okres przejściowy, zgodnie z którym przepisy stosowane mają być dopiero od 1 kwietnia 2020 r. To termin późniejszy, niż pierwotnie zakładano. Termin zmian, o którym była mowa na etapie prac legislacyjnych, ustalony był na 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z nowymi zasadami, podatnicy z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku podmiotowo lub przedmiotowo (na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9), są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

  • rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
  • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
  • kontrahentów;
  • dowodów sprzedaży i zakupów.

Podatnicy tacy są obowiązani przesyłać jednolitym plikiem kontrolnym za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powyższą ewidencję, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję:

  • za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy;
  • za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie do złożenia tej deklaracji.

Faktury z inną datą wystawienia i wykonania czynności a nowy plik JPK

Uszczegółowieniu podlegają również zasady ujmowania faktur w takich ewidencjach VAT i pliku JPK. Faktury, ujmuje się w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.

Niezgodności w plikach JPK

W terminie 14 dni od dnia:

  • stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
  • zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji

– podatnik jest obowiązany przesłać  korektę ewidencji.

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, przesyła, do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie lub w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu, to naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Zasady tej nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Zmiany w VATJPK Jednolity Plik Kontrolny