Nowe rozporządzenia w sprawie rajów podatkowych. Mocniejsze przeciwdziałanie szkodliwym praktykom

Piotr Szulczewski 18.03.2019 07:57 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów opublikowało nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Choć lista jest porównywalna z poprzednią należy przypuszczać, że obecne prace w OECD i UE doprowadzą w szybkim terminie do jej zmiany.

UE aktualizuje listę rajów podatkowych

Nowe rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wiążą się z uchyleniem art. 25a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), na których podstawie do tej pory funkcjonowały przepisy rozporządzeń w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego.

W związku z tym, że upoważnienie ustawowe do określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (i prawnych) w wyniku nowelizacji zostało zamieszczone w nowych przepisach - art. 23v ust. 2 ww. ustawy o podatku PIT (odpowiednio w przepisach ustawy o CIT) – pojawia się konieczność wydania obecnie wchodzącego w życie, nowego rozporządzenia.

W zakresie krajów i terytoriów wskazanych w obu rozporządzeniach nie doszło do żadnych zmian. Co istotne, ocena w zakresie spełniania aktualnie odpowiednio przez dany kraj i terytorium kryteriów, jest dokonywana na bieżąco przez Ministerstwo Finansów, także z uwzględnieniem ocen przedstawianych w ramach intensywnych prac toczących się w tym obszarze równolegle także w ramach UE i OECD.

Zmiany rajów podatkowych w całej Unii Europejskiej wpłyną na polskie przepisy podatkowe

W ramach UE prace nad opracowaniem nowej listy krajów stosujących szkodliwą politykę podatkową zostały w ostatnim okresie zintensyfikowane, a ustalenia powzięte w tym przedmiocie będą wywierać wpływ na kształt polskich list krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Raje podatkowe - osoby fizyczne (PIT)

W szczególności oddziaływanie to może polegać na konieczności uwzględnienia przez państwa członkowskie UE decyzji UE w tym zakresie. Decyzja ta zostanie podjęta przy uwzględnieniu oceny jurysdykcji dokonanej przez OECD (FHTP) pod kątem ewentualnej szkodliwości podatkowej. OECD będzie brać przy tym pod uwagę szereg kryteriów, takich jak:

  • niestosowanie w ogóle przez daną jurysdykcję opodatkowania w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, jak również stosowanie niskiego opodatkowania określonych kategorii dochodów (tzw. kryterium otwarcia),
  • a na dalszym etapie oceny określenie, czy w ramach danej jurysdykcji brak jest transparentności, tj. czy istnieją ograniczenia w dokonywaniu wymiany informacji lub jakość tej wymiany jest niska, czy też dana jurysdykcja dyskryminuje pod względem podatkowym własnych rezydentów.

Kryteria uznania kraju za raj podatkowy przez OECD

Przy budowaniu listy krajów stosujących szkodliwą politykę podatkową względnione będą również bardziej szczegółowe kryteria, w tym przesłanka dotycząca „substantial activities”, polegająca na zbadaniu przez OECD czy dana jurysdykcja typu „no or only nominal taxes” wprowadziła określone rozwiązania w prawie wewnętrznym.

Raje podatkowe - osoby prawne (CIT)

Mając na uwadze również aspekt skutecznej współpracy administracji podatkowych kryteria uznania przez OECD kraju za stosujący szkodliwą politykę, są następujące i powinny być spełnione łącznie:

  1. istnienie podstawy do wymiany informacji podatkowych (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji podatkowych lub przystąpienia przez dany obszar do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych OECD, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.);
  2. uzyskanie pozytywnej oceny („largely compliant” lub „compliant”) w wyniku aktualnego  przeglądu w ramach reportu Peer Review OECD;
  3. faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej pozytywna ocena przez Ministerstwo Finansów;
  4. uwzględnienie rzeczywistych cech systemu podatkowego danego kraju lub terytorium mogących doprowadzić do stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej.

Podatek PITCITKontrolaHOT