Obniżka czynszu dla najemców w galeriach handlowych i wsparcie dla sklepików szkolnych - projekt

Ewelina Czechowicz

Rząd skierował do sejmu we wtorek projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.  Zgodnie z nim przedsiębiorcy mają otrzymać kolejną pomoc.

Najemcy galerii handlowych w czasie lockdownu otrzymają obniżkę czynszu w wysokości 80 proc., a przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne pomoc finansową - zakłada projekt ustawy przyjęty przez rząd - poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pomoc ma objąć również branżę turystyczną.

"Przygotowaliśmy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w wyniku zamknięcia szkół oraz galerii handlowych, mieli znacznie ograniczoną możliwość prowadzenia działalności, a mimo to nie korzystali z dotychczasowych rozwiązań pomocowych, gdyż nie obejmuje ich system kodów PKD opisujących charakter działalności" – powiedział, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wicepremier Jarosław Gowin.

Obniżenie czynszu dla najemców w galeriach handlowych

Jak wskazał resort finansów, "przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc."

Wynajmujący i najemcy będą mieli prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu o obniżce, w przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona. Obniżka czynszu jak wynika z projektowanych przepisów ma być przyznawana we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

Wsparcie dla sklepików szkolnych

Wsparcie mają otrzymać również przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, Pomoc mają otrzymać przedsiębiorcy działający pod kodem PKD  7.11.Z i 47.19.Z. Oznacza to, że sklepiki szkolne otrzymają zwolnienie z opłacania składek na ZUS; dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników; świadczenia postojowe i małe dotacje do 5 tys. zł. Projekt zakłada, że podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest "podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

Wsparcie dla branży turystycznej

Nowe przepisy mają także przedłużyć do dwóch lat (dotychczas był to jeden rok), licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną. Dodatkowo nowela przewiduje  przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów.

Wsparcie dla najemców w galeriach handlowych i sklepików szkolnych

Źródło:shutterstock

Umorzenie spłat należności z tytułu pomocy z tarczy antykryzysowej

Nowe przepisy mają pozwolić staroście, z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, umorzyć w całości lub w części spłaty, odroczyć ich termin, rozłożyć na raty określone należności. Chodzi o środki z tytułu np. nienależnie otrzymanych pieniędzy w ramach form wsparcia udzielanych przez powiatowe urzędy pracy z tarcz antykryzysowych. Dzięki nowym przepisom ma być możliwe zastosowanie ulg w spłacie należności wynikających z potrzeby zwrotu pomocy z tarczy antykryzysowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojowe