MF wydłuży termin na przekazanie zaliczek na podatek dochodowy

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo finansów wydłuży termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, które zostały pobrane w styczniu 2021 roku. Do kiedy trzeba będzie zapłacić zaliczki i kogo dotyczy wydłużony termin na uregulowanie zaliczki?

Termin na przekazanie zaliczek za styczeń

Obecnie Ministerstwo finansów planuje przedłużyć do 20 sierpnia terminy przekazania zaliczek z kwot, które płatnicy wpłacili w pierwszym miesiącu 2021 roku. Projekt rozporządzenia wskazuje na to, że zostanie wydłużony termin na przekazanie zaliczki za styczeń 2021 r. Resort finansów wskazuje w projekcie płatników, którzy będą mogli przekazać zaliczkę za styczeń później. 

Kto będzie mógł przekazać później zaliczki?

Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Jak wskazuje resort finansów, działanie to ma na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców i przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia.

Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
 • od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,
 • od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

MF przesuwa termin zapłaty zaliczki za styczeń na podatek dochodowy
Źródło: shutterstock.com

Z projektu resortu finansów wynika, że możliwość przedłużenia terminu zapłaty zaliczek  dotyczy przedsiębiorców, którzy z powodu lockdownu odnotowali straty w prowadzonym biznesie. Dotyczy to działalności gospodarczych podlegających 48 kodom PKD:

 1. 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),
 2. 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach),
 3. 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach),
 4. 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach),
 5. 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),
 6. 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
 7. 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
 8. 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania),
 9. 55.30.Z (pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe),
 10. 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),
 11. 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),
 12. 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)),
 13. 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),
 14. 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),
 15. 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 16. 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi),
 17. 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 18. 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów),
 19. 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych),
 20. 74.20.Z (działalność fotograficzna),
 21. 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),
 22. 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 23. 79.11.A (agenci turystyczni),
 24. 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki),
 25. 79.90.A (piloci i przewodnicy turystyczni),
 26. 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 27. 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 28. 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),
 29. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),
 30. 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),
 31. 85.59.A (nauka języków obcych),
 32. 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 33. 86.10.Z - (działalność szpitali),
 34. 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),
 35. 86.90.D (działalność paramedyczna),
 36. 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 37. 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 38. 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych),
 39. 91.02.Z (działalność muzeów),
 40. 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),
 41. 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),
 42. 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),
 43. 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),
 44. 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),
 45. 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 46. 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 47. 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich),
 48. 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Projekt rozporządzenia znajduje się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343103

Płatnik PITPodatek PITRyczałtKoronawirus w Polsce