Korzystne dla pracodawców interpretacje indywidualne: VAT od kart sportowych

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorca, który zakupi dla swoich pracowników karty sportowe, ma prawo do odliczenia podatku VAT z tego tytułu - potwierdzają to najnowsze interpretacje wydane przez  dyrektora KIS.

Częstym benefitem dla pracowników w firmach są karty sportowe, mogą one być finansowane w części zarówno przez pracowników jak i pracodawców. Stąd często pojawia się pytanie o prawo do odliczania podatku  naliczonego? W ostatnim czasie dyrektor KIS wydał dwie interpretacje, które są korzystne dla właścicieli firm.

W ostatnim czasie zostały wydane dwie interpretacje indywidualne dotyczące podatku VAT od kart sportowych - interpretacja nr 0111-KDIB3-1.4012.112.2021.2.IK  oraz interpretacja nr 0114-KDIP1-3.4012.70.2021.4.JG).

Wydane przez Dyrektora KIS interpretacje potwierdzają, że zakup kart sportowych dla pracowników pozwala odliczyć podatek naliczony, jeżeli choć w części nie był on sfinansowany z ZFŚS. Dodatkowo przekazania kart sportowych pracownikom nie trzeba natomiast ewidencjonować w kasie fiskalnej, nawet gdy Ci dopłacają część ceny.

Interpretacje indywidualne VAT od kart sportowych

Źródło: shutterstock

Interpretacja indywidualna 0111-KDIB3-1.4012.112.2021.2.IK 

W interpretacji skierowanej do KIS spółka zadała pytanie czy przekazanie swoim pracownikom kart sportowych typu Multisport finansowanych z trzech źródeł:

  1. ze środków obrotowych pracodawcy w wysokości 30% wartości karty MultiSport,
  2. ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wartości uzależnionej od dochodu brutto przypadającego na jednego członka pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  3.  ze środków własnych pracownika, w pozostałej wartości.

Dyrektor KIS wskazał, że obciążenie pracowników, określoną kwotą do zapłaty z tytułu przekazania im opisanych kart spowoduje, że na gruncie ustawy o VAT czynność ta będzie odpłatna. Należy zatem stwierdzić, w oparciu o przepisy art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, że w niniejszej sprawie spółka świadczy na rzecz pracowników usługi, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Organ wskazał, że spółce przysługuje więc prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup tych kart, otrzymanych od podmiotu trzeciego.

W interpretacji wskazano, że spółce na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z prawidłowo wystawionych faktur, w związku z nabyciem świadczeń w celu ich przekazania pracownikom/osobom współpracującym lub prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie w jakim służą one do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym należy zaznaczyć, że prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy. Wskazano też, że w analizowanej sprawie na gruncie ustawy występuje odpłatne świadczenie usług.

Interpretacja 0114-KDIP1-3.4012.70.2021.4.JG

Drugi wniosek o interpretację indywidualną został złożony przez wnioskodawcę, który jest producentem i dystrybutorem optycznych soczewek okularowych. U wnioskodawcy nie został utworzony Zakładowy Fundusz Socjalny. Wnioskodawca zatrudnia pracowników na umowy o pracę, oferując im w ramach stosunku pracy nie tylko miesięczne wynagrodzenie zasadnicze i premie uznaniowe wypłacane na rachunek bankowy pracownika, lecz także dodatkowe benefity (pozapłacowe składniki wynagrodzenia), takie jak opłacanie udziału pracowników w zajęciach sportowych.

Wnioskodawca zwrócił się do KIS z pytaniami:

  1. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazywanego na wystawianych przez Operatora fakturach za karnety?
  2. Czy Wnioskodawca obowiązany jest naliczyć podatek należny VAT od wartości karnetów, a jeśli tak to w oparciu o jakie dokumenty?
  3. Czy podstawą opodatkowania przy naliczeniu podatku należnego VAT będzie cena nabycia karnetów (ich cena netto)?
  4. Czy wartość karnetów podlega ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej?

Dyrektor KIS uznał, że przesłanki  z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zostaną spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, koszty nabycia Świadczeń w postaci karnetów (kart) sportowych są ponoszone na podstawie faktur wystawionych przez usługodawców, a nabywane usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Istotną okolicznością w sprawie jest, że zakupione karnety będą służyły dalszej odsprzedaży na rzecz pracowników Wnioskodawcy. Zatem odsprzedaż zakupionych usług stanowi czynność opodatkowaną, w postaci świadczenia usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Dodatkowo organ wskazał, że „Wnioskodawca w odniesieniu do sprzedaży benefitów w postaci karnetów na udział w zajęciach sportowych, udostępnianych pracownikom za częściową odpłatnością, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas w powiązaniu z poz. 34 załącznika do tego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Tym samym Wnioskodawca otrzymując od pracownika wynagrodzenie za karnet sportowy w wysokości ok. 25% wartości karnetu, nie ma obowiązku ewidencjonowania tej kwoty na kasie rejestrującej. W przypadku gdy Wnioskodawca dokonuje ewidencji sprzedaży karnetów na rzecz pracowników na kasie rejestrującej to na paragonie powinna być ujęta kwota, którą płaci pracownik. Pozostałą kwotę podatnik ujmuje w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego.”

VATKodeks pracyFormy opodatkowaniaPodatki 2021