Kontrola skarbowa - o tym warto wiedzieć

Ewelina Czechowicz

W czasie epidemii koronowirusa zostały zawieszone kontrole podatkowe na czas do 25 maja 2020 r. Wraz z odmrożeniem gospodarki i powrotem do normalnego trybu pracy, wracają również kontrolerzy urzędu skarbowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny się liczyć z tym, że ich działalność może zostać poddana kontroli przez organy podatkowe.

» Inspekcja Pracy wznawia kontrole w firmach. Są nowe wytyczne

Urząd skarbowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej   informuję poprzez doręczenie przedsiębiorcy zawiadomienia na formularzu ZAW-K. Określa się w nim m.in. zakres kontroli, rodzaj sprawdzanego podatku, okres objęty weryfikacją. Kontrola podatkowa może zacząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia. Wszczęcie kontroli skarbowej może nastąpić w dowolnym momencie we wskazanym przedziale czasowym.

Urząd skarbowy nie ma obowiązku podać konkretnej daty rozpoczęcia kontroli podatkowej w zawiadomieniu o zamiarze jej wszczęcia. Za zgodą lub na wniosek podatnika kontrola może zostać wszczęta przed przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

» Tarcza 4.0 - zmiany w kontrolowaniu przedsiębiorców

Co powinno zawierać zawiadomienie o wszczęciu kontroli?

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli powinno zawierać:

  1. oznaczenie organu 
  2. miejsce i datę wystawienia
  3. oznaczenie przedsiębiorcy
  4. zakres kontroli
  5. imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji

Czy kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia?

Są przypadki, kiedy kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia, są to sytuacje kiedy m.in:

1.      Przedsiębiorca nie posiada adresu zamieszkania lub adresu firmy bądź w sytuacji, kiedy dostarczane - pod wskazane adresy - zawiadomienia były nieskuteczne lub utrudnione.

2.      Istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia zdrowia bądź życia.

3.      Kontrola może się przyczynić do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

4.      Kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub przepisów prawa Unii Europejskiej.

5.      Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie odrębnych przepisów.

Zakres kontroli skarbowej

Zgodnie z art. 283  § 5 Ordynacji podatkowej zakres kontroli skarbowej nie może wykraczać poza ten, który został wskazany w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Trzeba jednak pamiętać, że celem kontroli jest weryfikacja rzetelności prowadzonych ksiąg oraz poprawności rozliczeń podatkowych, czyli to czy kontrolowany podmiot wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Przedsiębiorca, który otrzymał zawiadomienie o planowanej kontroli powinien przygotować wymagane dokumenty. Co istotne kontrolujący może zażądać od przedsiębiorcy dokumentów jedynie za okres, który został wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli podatkowej. Żądanie udostępnienia dokumentacji za inny okres, musi zostać poprzedzone pisemnie - dopiero wówczas trzeba ją przekazać.

KontrolaKoronawirus w Polsce