Pobierz e-pity 2019

Koniec lutego - kolejny ważny termin dla płatników

13.02.2015 10:00 (aktualizacja: )

Z końcem lutego br. (a dokładnie w dniu 2 marca gdyż ostatni dzień lutego przypada w tym roku na sobotę) upływa ustawowy termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40, za 2014 r.

We wskazanym terminie ww. dokumenty należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), informacje raz roczne obliczenie podatku składane

urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (termin na złożenie urzędowi skarbowemu informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu papierowego upłynął z końcem stycznia).

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku oraz działające w ich imieniu biura rachunkowe, dokument elektroniczny podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (tzw. BPE). Płatnicy oraz podmioty niepełniący funkcji płatnika, będący osobami fizycznymi, e-deklaracje mogą składać bez konieczności stosowania BPE podpisując je danymi autoryzującymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537, z późn. zm.).

Jednocześnie należy zauważyć, iż wejście w życie ww. nowelizacji z dnia 26 września 2014 r. nie zmieniło ani sposobu składania ani podpisywania informacji oraz rocznego obliczenia podatku, których adresatem jest podatnik.

Źródło: finanse.mf.gov.pl