KIS: Najem miejsca parkingowego z pełnym odliczeniem VAT

Iwona Maczalska

Wiele wątpliwości budziła kwestia zastosowania pełnego, 100% odliczenia VAT w stosunku do wydatków związanych z wynajmem miejsc parkingowych, udokumentowanych fakturami VAT. Do sprawy odniósł się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatnicy mają obawy przed 100% odliczaniem podatku naliczonego VAT od najmu miejsca parkingowego w szczególności w sytuacji, gdy miejsce to nie jest przydzielone do jednego, konkretnego auta, lecz korzysta z niego wielu pracowników. Czy najem miejsca parkingowego można uznać za wydatek ściśle samochodowy, który podlega pełnemu odliczeniu VAT? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji (0111-KDIB3-1.4012.109.2021.1.KO).

Najem miejsca parkingowego - 100% odliczenia VAT

Źródło: shutterstock

Najem miejsca parkingowego - odliczenie VAT 50% czy 100%

Spółka zajmująca się świadczeniem usług doradztwa podatkowego zgłosiła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego, związanych z podatkiem VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsce parkingowe. Spółka posiada abonament na wjazd i pozostawienie samochodu na miejscu parkingowym w podziemnej hali garażowej. Z tej możliwości mogą korzystać zarówno pracownicy i partnerzy Spółki korzystający z samochodu w tzw. cyklu mieszanym, jak i klienci umówieni na spotkanie w jej siedzibie.

Kluczową informacją w sprawie jest fakt, że nie ma możliwości wskazania jakimi pojazdami poruszają się klienci spółki, a co za tym idzie, jaki jest status podatkowy VAT takich pojazdów. Zdaniem Spółki w związku z najmem wspomnianego miejsca parkingowego, cała kwota VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za to miejsce parkingowe podlega odliczeniu. Jak twierdzi spółka ,, Dla omawianej sprawy kluczowe są dwie normy. Pierwsza z nich wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który brzmi następująco:

„W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Powyższa norma umożliwia odliczenie pełnej kwoty podatku należnego w takim zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanym wyżej stanie faktycznym wynajęte miejsce garażowe jest wykorzystywane zarówno przez samochody należące do klientów spółki umówionych na spotkania w biurze, jak i przez samochód wykorzystywany do działalności gospodarczej. Czego potwierdzeniem jest regulamin parkingu (www….), na którym znajduje się wynajmowane miejsce: „4….”

Kluczowym jest zawarte w powyższym punkcie regulaminu określenie „osoba”. Prowadzi to do jednoznacznej konkluzji, że każda osoba w dowolnym pojeździe jest uprawniona do parkowania na wynajmowanym miejscu o ile posiada specjalną kartę abonamentową. Świadczy to więc o nieprzypisaniu żadnego wyznaczonego miejsca do konkretnego samochodu, a tym samym możliwości zaparkowania na nim dowolnym pojazdem o ile posiada się uprawniający do tego dokument.

Wynajem miejsca nie jest więc wydatkiem ściśle i wyłącznie związanym z pojazdem używanym do działalności prowadzonej przez Spółkę, a należy traktować go jako element ogólnych kosztów prowadzonej przez Spółkę działalności.

Wobec tego, w przypadku wydatków w postaci opłaty za omawiane miejsce parkingowe, nie ma zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego (…).Wydatki ponoszone na wynajem miejsc parkingowych stanowią koszty ogólne związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Wydatki związane z usługami mają związek pośredni z uzyskaniem obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, a tym samym do czynności opodatkowanych Spółki będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w myśl przywołanego powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT”.

Co na to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej?

KIS: możliwe pełne odliczenie VAT od najmu miejsc parkingowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił opinię Spółki. Jak stwierdził ,, Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej czynsz najmu za miejsce parkingowe, gdyż jak wskazał Wnioskodawca miejsce to nie jest przypisane do konkretnego samochodu, a mogą z niego korzystać zarówno pracownicy i partnerzy Spółki, jak i również klienci Spółki. W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy o VAT, bowiem w tym przypadku najem miejsca parkingowego nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności Wnioskodawcy”.

Jak stwierdził KIS ,, Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi”.

Całą interpretację można przeczytać tutaj.

Odliczenie VATAuto firmowe