KAS: Wspieramy przedsiębiorców w czasie pandemii

Ewelina Czechowicz

Podatnicy, którzy w związku z pandemią COVID-19 mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu jego zapłaty lub umorzenie zaległości podatkowych – przypomina w dzisiejszym komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa.

"Krajowa Administracja Skarbowa w dobie pandemii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i szeroko udziela wszelkiego rodzaju ulg. Podatnicy mogą zwrócić się zarówno o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej a nawet o umorzenie zaległości podatkowej. Mogą również skorzystać z notyfikowanego programu pomocowego COVID-19, w ramach którego nie ma limitów pomocy publicznej, w przypadku spełnienia warunków ustawowych" –wskazuje  szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać przedsiębiorca?

Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej (Dz.U z 2019 poz. 900 ze zm.):

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Co bardzo istotne, umorzenie zaległości i podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Kas wspiera przedsiębiorców

Źródło:shutterstock

Rozwiązanie to dotyczy nie tylko podatników, lecz także płatników, inkasentów, spadkobierców osób trzecich.

Jak wskazał resort finansów w 2020 r. do podległych jednostek KAS były kierowane wytyczne w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z okolicznościami związanymi z epidemią COVID-19. W wytycznych zobligowano podległe urzędy do tego, by sprawy dotyczące wniosków o przyznanie ulg załatwiać w pierwszej kolejności.

Wniosek o ulgę

Kluczowym elementem wniosku o odroczenie  terminu płatności podatku lub rozłożenie płatności na raty jest wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W ordynacji podatkowej ustawodawca nie zdefiniował tych pojęć, aby je wyjaśnić należy sięgnąć do orzecznictwa, wyroków WSA oraz NSA.

W czasie epidemii Covid-19, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, urzędy mają w sposób bardziej „łaskawy” traktować podatników przy wykazywaniu przez nich ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego.

Pomoc podatnikom priorytetem KAS

Jak informuje resort finansów: „pomoc podatnikom jest priorytetem dla Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędy skarbowe kładą duży nacisk na to, by rozstrzygnięcia w sprawach przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych były wydawane możliwie jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego. W przypadku rozstrzygania spraw dotyczących przyznawania ulg organy podatkowe za każdym razem analizują sytuację wnioskodawcy pod kątem istnienia interesu publicznego, a także ważnego interesu podatnika.

Ulgi w czasie epidemii

Zgodnie z informacją KAS, od początku pandemii naczelnicy urzędów skarbowych przyznali ulgi na łączną kwotę ok. 6,8 mld zł. Odroczono termin płatności podatku i zapłaty zaległości podatkowej w wysokości ok. 3,8 mld zł oraz rozłożono na raty zapłatę ok. 3 mld zł podatku i zaległości podatkowej. Umorzono też zaległości podatkowe na ok. 4 mln zł.

Jak uzyskać ulgę

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o:

  1. rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),
  2. umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),
  3. odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

We wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany. W przypadku ulg , które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat ), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro

Takie wnioski można złożyć szybko i bezpiecznie bez wychodzenia z domu poprzez stronę biznes.gov.pl

Pomoc de minimis

W przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu ostatnich trzech lat), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. KAS podkreśla, że wnioski można złożyć szybko i bezpiecznie bez wychodzenia z domu poprzez stronę biznes.gov.pl

Program polskie środki antykryzysowe – Covid-19

"Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego" - informuje KAS.

Ulgi szansą dla poprawienia płynności przedsiębiorcy

Odroczenie terminu płatności czy rozłożenie na raty jest instrumentem dostępnym dla podatników w określonych sytuacjach i może być skutecznym narzędziem, poprawiającym płynność finansową przedsiębiorstw. W dobie epidemii Covid-19 wniosek o ulgę podatkową może zagwarantować byt działalności gospodarczej. Warto, aby podatnik przeanalizował swoją sytuację, w sposób prawidłowy zgromadził dokumenty, tak by postępowanie o udzielenie ulgi podatkowej zakończyło się dla niego pozytywnie. W wytycznych zobligowano podległe urzędy do tego, by sprawy dotyczące wniosków o przyznanie ulg załatwiać w pierwszej kolejności.

Koronawirus w PolsceRozliczenie roczne