KAS: 90 tys. decyzji w sprawie ulg podatkowych w związku z COVID-19

Ewelina Czechowicz

Wprowadzony w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii nadal powoduje problemy finansowe wśród przedsiębiorców. W pierwszej połowie 2021 r. jak informuje Krajowy Rejestr Długów sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą nadal korzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Jak informuje KAS od początku pandemii zostało wydanych już ok. 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł. 

Naczelnicy urzędów skarbowych rozpatrują wnioski o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów wnioski ulgowe i pomoc dla podatników są priorytetem, maja być rozpatrywane w pierwszej kolejności przez fiskusa. 

Krajowa Administracja Skarbowa wspiera podatników, a szczególnie przedsiębiorców i szeroko udziela różnego rodzaju ulg. Od początku epidemii, naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ok. 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg w spłacie należności podatkowych na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł. Wnioski uzasadnione sytuacją związaną z COVID-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności  – informuje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Ulgi podatkowe w dobie Covid-19

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o:

  1. rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),
  2. umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),
  3. odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

Składany we właściwym urzędzie skarbowym wniosek, powinien zawierać opis indywidualnej sytuacji podatnika oraz zawierać uzasadnienie potrzeby otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany. 

KAS:90 tys. decyzji po wnioskach o ulgi podatkowe w czasach koronawirusa

Źródło:shutterstock

Wniosek o ulgę 

Kluczowym elementem wniosku o odroczenie  terminu płatności podatku lub rozłożenie płatności na raty jest wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W ordynacji podatkowej ustawodawca nie zdefiniował tych pojęć, aby je wyjaśnić należy sięgnąć do orzecznictwa, wyroków WSA oraz NSA. 

W czasie epidemii Covid-19, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, urzędy mają w sposób bardziej „łaskawy” traktować podatników przy wykazywaniu przez nich ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego. Wnioski można złożyć szybko i bezpiecznie bez wychodzenia z domu poprzez stronę biznes.gov.pl

Interes publiczny

Ważnym elementem wniosku o ulgę jest wykazanie przez podatnika interesu publicznego. W wyroku NSA z dnia 14 stycznia 2020 r. sygn. II FSK 819/19, Sąd wskazał, że ulgi w spłacie zobowiązań są instrumentem nadzwyczajnym, jednak brak ich zastosowania nie powinien prowadzić do skutków niepożądanych z perspektywy społeczeństwa i podatnika oraz jego najbliższych. W szczególności pod uwagę powinny być brane zasady sprawiedliwości społecznej, etyki, zaufania do organów państwa.

Uznaniowość decyzji

Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku lub jego rozłożeniu na raty ma charakter uznaniowy. Sądy administracyjne bardzo wyraźnie wskazują, że decyzja organu powinna być oparta na zgormadzonym w toku postępowania materiale dowodowym.  Minister Finansów w przesłanych wytycznych wskazuje, że należy łagodniej patrzeć na podatników, których zobowiązania powstały w związku epidemią. 

Opłata prolongacyjna

W postępowaniu sprzed epidemii w przypadku decyzji o odroczeniu płatności lub rozłożenie na raty  należności podatkowych pobierana była opłata prolongacyjna. Zgodnie przyjętym art. 15 zb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie nalicza się ww. opłaty prolongacyjnej na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Pomoc de minimis

Ulga w postaci odroczenia terminu zapłaty bądź rozłożenie na raty może stanowić pomoc de minimis, jeżeli jej wysokość wynosi 200 tys. euro. Limit ten został podwyższony przez Unię Europejską do 800 tys. euro.

Pomoc w ramach programu COVID-19 

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”. Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o:

  1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Taki wniosek dobie epidemii Covid-19 może zagwarantować byt działalności gospodarczej.

 

Podatki 2021Koronawirus w PolscePłatnik PITZwolnienie z VAT