JPK_FA (4) - nowa broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o wydaniu nowej broszury informacyjnej na temat pliku JPK_FA. Broszura jest odpowiedzią na pojawienie się nowej - 4. wersji pliku JPK_FA, który zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2022 roku.

» MF: Jest nowa wersja struktury JPK FA

Struktura JPK_FA faktury VAT (wersja 4.) od 1 kwietnia 2022 roku

Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który co do zasady podatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani wystawić w celu udokumentowania sprzedaży. Przepisy dotyczące wymogów związanych z wystawianiem faktur VAT znajdują się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685) - dalej: ustawa o VAT, w Dziale XI – Dokumentacja, Rozdziale 1 – Faktury oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Jeśli wytwarzasz faktury VAT za pomocą programów komputerowych (również aplikacji on-line), organ podatkowy może żądać przekazania ich w strukturze logicznej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Struktura JPK_FA(4) zawiera wszystkie istotne dane z wystawianych przez Ciebie faktur VAT.

Broszura nt. JPK_FA wersja 4.0

Źródło: shutterstock

Ważne! Struktura JPK_FA obejmuje wyłącznie dane z faktur sprzedaży. Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA(4) określają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte w art. 106a-q. Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w art.106o ustawy o VAT. W strukturze tej nie są natomiast raportowane faktury VAT RR, czy inne dowody sprzedaży określone w Ordynacji podatkowej.

Struktura JPK_FA (oprócz węzłów technicznych: Podmiot1, Naglowek oraz kontrolnych – CTRL) posiada trzy podstawowe węzły zawierające dane z wystawionych przez Ciebie faktur VAT:

 • Faktura – zawiera podstawowe dane z faktury VAT np. numer faktury, dane wystawcy i nabywcy, datę wystawienia, kwoty netto oraz podatku VAT wg stawek. Zawiera również informacje o walucie, w której wystawiona jest dana faktura. Dodatkowo ten element struktury zawiera pozostałe informacje dotyczące szczególnych typów transakcji udokumentowanych daną fakturą (określonych w art. 106e ust. 1 pkt 16-24 ustawy o VAT), takich jak: stosowanie metody kasowej, samofakturowania, mechanizm podzielonej płatności, czy transakcji „odwrotnego obciążenia”;
 • FakturaWiersz – zawiera numer faktury (pole numer faktury w węźle FakturaWiersz pozwala na połączenie danej faktury z węzłem Faktura) oraz dane o dostarczonych Strona 5 z 43 produktach lub świadczonych usługach, w tym ich ilość/zakres, cena jednostkowa i wartość;
 • Zamowienie – zawiera dane o zamówieniach/umowach, w tym ich wartościach całkowitych oraz przedmiocie (ilość/zakres, cena jednostkowa i wartość), do których zostały wystawione faktury zaliczkowe ujęte w danej strukturze JPK_FA.

Faktura VAT, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT powinna zawierać m.in:

 • datę wystawienia (co odpowiada polu P_1 – w węźle Faktura),
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (P_2A – w węźle Faktura, P_2B – w węźle FakturaWiersz),
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (nabywcy P_3A, P_3B, sprzedawcy P_3C, P_3D w węźle Faktura),
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (P_4A i P_4B w węźle Faktura),
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (P_5A i P_5B w węźle Faktura),
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (P_6 w węźle Faktura),
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi (P_7 w węźle FakturaWiersz),
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług (P_8A i P_8B w węźle FakturaWiersz),
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) (P_9A w węźle FakturaWiersz),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto (P_10 w węźle FakturaWiersz),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) (P_11 w węźle FakturaWiersz),
 • stawkę podatku (P_12 w węźle FakturaWiersz).

<< Cała broszura dostępna jest tutaj >>

JPK Jednolity Plik KontrolnyZwrot VATVAT