Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS?

Gazeta Podatkowa

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do tego zwolnienia mają jednak tylko określone branże.

Tylko konkretne branże

Z dniem 1 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152). Na podstawie przepisów tego rozporządzenia można skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP należnych za kolejne miesiące. Podmioty uprawnione do tego zwolnienia podzielono jednak na dwie grupy, z których jedna może być zwolniona z opłacenia składek tylko za styczeń 2021 r., natomiast druga - za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS?
Źródło: shutterstock.com

W przypadku płatnika opłacającego składki na własne ubezpieczenia zwolnieniem zostanie objęta kwota składek naliczonych od najniższej obowiązującej go podstawy wymiaru.

Warunki do spełnienia

Warunkiem udzielenia przez ZUS zwolnienia z opłacenia składek jest:

  • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. przeważającej działalności oznaczonej określonym kodem PKD (patrz tabela),
  • uzyskanie w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego i
  • zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Zwolnienie, o którym mowa, przysługuje niezależnie od liczby osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS jest również przesłanie dokumentów rozliczeniowych odpowiednio za styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. w terminie do 28 lutego 2021 r. (chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Trzeba złożyć wniosek

Wniosek o udzielenie zwolnienia za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. należy przekazać na druku RDZ-B7. Płatnik powinien go przesłać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 31 marca 2021 r.

Jeżeli płatnik opłacił już składki za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., ale spełnia warunki, aby go zwolnić z ich płacenia, może złożyć do ZUS wniosek RDZ-B7. Gdy płatnik otrzyma informację o zwolnieniu z opłacenia składek, wtedy będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich zwrot. ZUS zwróci mu nadpłatę, jeśli płatnik nie będzie miał zaległości na koncie.

Wykaz branż, którym przysługuje zwolnienie z opłacenia składek za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Rodzaj pomocy i warunki

Kod PKD

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należnych za styczeń 2021 r.

47.71.Z-sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z-sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z-sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z-sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z-sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należnych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

49.32.Z-działalność taksówek osobowych,
49.39.Z-pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.23.Z-działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
55.10.Z-hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z-obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z-pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A-restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B-ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z-przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z-pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z-przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z-działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z-działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z-działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z-działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z-działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z-działalność fotograficzna,
77.21.Z-wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A-działalność agentów turystycznych,
79.12.Z-działalność organizatorów turystyki,
79.90.A-działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C-pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z-działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z-pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z-pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z-pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A-nauka języków obcych,
85.59.B-pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z-w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A-działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D-działalność paramedyczna,
90.01.Z-działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z-działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z-działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z-działalność muzeów,
93.11.Z-działalność obiektów sportowych,
93.13.Z-działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z-pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z-działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.Z-pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.A-działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B-pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.01.Z-pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z-działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 2021-02-22

Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceZUS