Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak liczyć termin wniesienia odwołania od decyzji urzędu skarbowego?

Gazeta Podatkowa

(Nie)proste zasady

Terminy podatkowe są formułowane na dwa sposoby: jako określony dzień w roku albo jako kończące się z upływem pewnego okresu.

Zaliczane do pierwszej grupy wskazują dzień, przed upływem którego należy wywiązać się z danego obowiązku. W ten sposób określa się zasadniczo terminy składania deklaracji i zapłaty podatków, np. deklaracje VAT składa się do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).

Terminy z drugiej grupy kończą się po upływie pewnej liczby dni, tygodni, miesięcy lub lat. Zasady ich obliczania wynikają z art. 12 § 1-4 Ordynacji podatkowej. Termin określony w dniach upływa o północy ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli początkiem terminu jest jakieś zdarzenie, w wyliczeniach pomija się dzień wystąpienia tego zdarzenia. Termin liczy się od dnia następującego po tym zdarzeniu (przykład 1). Terminy określone w tygodniach mijają z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Terminy ustalone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład 2). Terminy w latach upływają z tym dniem w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.

Dzień wolny

Zdarza się, że termin upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. Takimi świętami są m.in. 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia, 1 i 6 stycznia. W takim przypadku ostatni dzień terminu przesuwa się na pierwszy dzień po dniu lub dniach wolnych. Danej czynności nie trzeba więc realizować przed dniem wolnym. Można ją wykonać - nie narażając się na zarzut spóźnienia - jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej (przykład 3).

Od tej zasady jest jeden wyjątek. Termin wypadający w sobotę, niedzielę lub święto nie przesuwa się na pierwszy dzień roboczy w przypadku składania deklaracji VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych za pośrednictwem systemu MOSS. Podatnicy korzystający z tej procedury przekazują rozliczenia w formie elektronicznej w ciągu 20 dni od upływu okresu rozliczeniowego, czyli do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (odpowiednio do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, 20 stycznia). Terminy te są nieprzekraczalne. Nie przesuwają się, jeżeli wypadają w sobotę, niedzielę lub święto. Reguła ta dotyczy jednak tylko składania deklaracji za pośrednictwem MOSS. Nie odnosi się do terminu płatności podatku wynikającego z przesłanego w ten sposób rozliczenia.

Zachowany termin

Terminy wnoszenia podań i deklaracji uważa się za zachowane nie tylko w przypadku złożenia przed ich upływem dokumentu w siedzibie organu administracji podatkowej. Inne formy przekazania pisma również mogą odnieść taki sam skutek.

O spóźnieniu nie ma mowy, jeżeli przed upływem terminu pismo zostanie nadane w polskiej placówce Poczty Polskiej S.A. Podanie może być w tym przypadku wysłane w ostatnim dniu terminu, a i tak zostanie potraktowane jako wniesione na czas bez względu na to, kiedy organ podatkowy je otrzyma. Tak samo jest w przypadku nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. Jeżeli natomiast przesyłka zostanie wysłana z kraju spoza UE, to za dzień złożenia podania przyjmuje się dzień otrzymania go przez placówkę Poczty Polskiej S.A.

Termin uważa się za zachowany również wtedy, gdy przed jego upływem pismo zostanie wysłane do organu podatkowego w formie dokumentu elektronicznego, a na potwierdzenie tego faktu otrzyma się urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Pismo można z takim skutkiem złożyć też w ostatnim dniu terminu w polskim konsulacie.

Przykład 1

Decyzja wydana przez urząd skarbowy w zakresie VAT została doręczona podatnikowi 18 grudnia 2019 r. Termin wniesienia od niej odwołania upływa 1 stycznia 2020 r. Dzieñ ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy (Nowy Rok). Termin wniesienia odwołania od decyzji upłynie zatem następnego dnia po tym dniu wolnym, czyli 2 stycznia 2020 r.


Przykład 2

Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w PIT za 2018 r. Wysłał ją na adres podatnika. Listonosz ze względu na nieobecność adresata doręczył przesyłkę mieszkającemu z nim pełnoletniemu synowi. Syn odebrał pismo 13 grudnia 2019 r., a przekazał je ojcu 16 grudnia 2019 r. Decyzję uznaje się za dorêczoną 13 grudnia 2019 r. Termin wniesienia odwołania od decyzji upływa 27 grudnia 2019 r.


Przykład 3

Urząd skarbowy wysłał na adres podatnika decyzję. Listonosz podjął nieudaną próbę dostarczenia przesyłki 10 grudnia 2019 r., zostawiając zawiadomienie o możliwości jej odbioru w placówce pocztowej w ciągu 7 dni. Podatnik nie odebrał decyzji w tym terminie. Listonosz zostawił 18 grudnia 2019 r. powtórne awizo o możliwości podjęcia pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Podatnik nie odebrał przesyłki. Decyzję uznaje się za doręczoną w dniu 24 grudnia 2019 r. Termin wniesienia odwołania od niej upłynie 7 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 2019-12-27

Miejsce świadczenia w interpretacjach organów podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Podatek PITKontrola