Elektroniczne tytuły wykonawcze od 1 lipca 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 lipca 2021 r. wierzyciele będą kierować do urzędów skarbowych  elektronicznie tytuły wykonawcze .Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany, które  miały obowiązywać od 30 lipca 2020 r. Pandemia jednak przesunęła plany ustawodawcy.

Od  1 lipca 2021 roku wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji.

Elektroniczne tytuły wykonawcze

Jak wskazuje resort finansów uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy to przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.

Elektroniczne tytuły wykonawcze od 1 lipca 2021 r.

Źródło:shutterstock

Elektronizacja przekazywania tytułów wykonawczych

Na podstawie art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przekazywanie drogą elektroniczną tytułów wykonawczych będzie obowiązkowe.  Tytuły będzie można przekazywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Pozostanie jedynie jako wyjątek możliwość przekazywania tytułów wykonawczych w postaci papierowej, ale tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych przy przekazywaniu elektronicznym. Aktualnie mimo prawnej możliwości sporządzenia tytułu wykonawczego w postacie elektronicznej i przesyłania w tej postaci znacząca część wierzycieli przesyła tytuły wykonawcze w postaci papierowej. Generuje to niepotrzebne koszty dla wierzyciela i organu egzekucyjnego. Dodatkowo wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego zapewni jego automatyczną rejestrację i wyeliminuje spory o właściwość miejscową organów egzekucyjnych.

Podatki 2021