Dwa nowe Kodeksy pracy przegłosowane. Kluczowe zmiany Prawa Pracy

Iwona Maczalska 16.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Po ponad 18 miesiącach pracy rządowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przegłosowała propozycje zmian w aktualnie obowiązującym Kodeksie pracy. W efekcie powstały dwa nowe projekty prawa pracy indywidualnego oraz zbiorowego.

14 marca Komisja Kodyfikacyjna przyjęła dwa nowe projekty Kodeksu pracy. Niestety nadal nie jest jasne, czy zaproponowane przepisy wejdą w życie. Projekt zmian trafi bowiem teraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która przeprowadzi analizę zaproponowanych zmian i dopiero wówczas zajmie swoje stanowisko. Oznacza to, że na gotowe przepisy, które z pewnością wejdą w życie musimy jeszcze trochę poczekać.

Nowy Kodeks pracy – kluczowe zmiany

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zawarte w projekcie Kodeksu pracy indywidualnego i zbiorowego:

Nowy Kodeks pracy - kluczowe zmiany

ZMIANY W UDZIELANIU URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH

Wydłużenie urlopu dla wszystkich pracowników do 26 dni w skali roku. Termin wykorzystania urlopu będzie wskazywany przez pracownika. W przypadku, gdy ze względu na sytuację w zakładzie pracy urlop we wskazanym terminie nie będzie możliwy do wykorzystania pracodawca zobowiązany będzie ustalić nowy termin z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem,

Powrót do starych przepisów Kodeksu pracy umożliwiających wykorzystanie zaległego urlopu najpóźniej do końca marca, a nie jak ma to miejsce obecnie do końca września. W przypadku niewykorzystania urlopu we wskazanym terminie, będzie on przepadał natomiast pracownikowi w ramach rekompensaty przysługiwać będzie 2-miesięczne wynagrodzenie urlopowe.

Zmiany zasad udzielania urlopu na żądanie – pracownik będzie miał prawo do 4 dni urlopu w terminie przez siebie wyznaczonym, pod warunkiem, że zgłosi taką potrzebę najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem urlopu. W przypadku przekroczeniu tego terminu o możliwości udania się na urlop będzie decydował pracodawca.

ZMIANY W FORMACH ZATRUDNIENIA

Eliminacja możliwości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności na podstawie umów zlecenia bądź umowy o dzieło. Zatrudnianie będzie mogło być realizowane wyłącznie na podstawie umowy o pracę bądź samozatrudnienia

Wyodrębnione zostały nowe formy zatrudniania na podstawie umowy o pracę m.im. umowa o pracę na czas próbny (wynoszący do 6 miesięcy), na czas określony, na czas nieokreślony oraz w formie kontraktów na czas wykonywania pracy dorywczej (wynoszącej do 30 dni), pracy sezonowej, umowa na czas wykonywania pracy na podstawie nieetatowej umowy o pracę,

Umowa na czas wykonywania pracy nieetatowej będzie realizowana tylko w wymiarze maksymalnie 20 godzin tygodniowo. Skierowana będzie do studentów oraz osób starszych powyżej 60 r.ż. Umowa ta charakteryzować się będzie obniżonymi uprawnieniami pracowniczymi m.in. obniżoną ochroną przed zwolnieniem.

Umowa na czas określony będzie mogła być zawierana tylko w wyjątkowych sytuacjach np. na zastępstwo oraz na okres nie dłuższy niżeli 18 miesięcy. W trakcie tego okresu podpisać będzie można tak jak obecnie – maksymalnie trzy umowy na czas określony. Podpisanie czwartej skutkować będzie automatycznym przekształceniem się umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Wypowiedzenie tej umowy podobnie jak umowy na czas nieokreślony pracodawca będzie zobowiązany uzasadnić,

Wszelkie wątpliwości co do rozstrzygnięcia, czy zatrudnienie odbywa się na podstawie samozatrudnienia, czy na podstawie umowy o pracę będzie rozstrzygana na korzyść zatrudnienia,

Uregulowana została możliwość świadczenia pracy zdalnej poza siedzibą firmy. Pracownikowi będzie przysługiwał 1 dzień pracy poza zakładem pracy tygodniowo,

Nastąpi wprowadzenie statusu twz. pracownika autonomicznego, który nie będzie miał wprost sprecyzowanego czasu pracy. Pracownika tego nie będzie obejmował 11-godzinny odpoczynek domowy. Dotyczyć to będzie m.in. pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy.

POZOSTAŁE ZMIANY ZAPROPONOWANE W NOWYM KODEKSIE PRACY

Nastąpi skrócenie okresu wypłacania wynagrodzenia za czas choroby z 33 dni do 14 dni oraz z 14 dni do 7 dni w przypadku pracowników po 50 r.ż.,

Wprowadzenie tzw. kont wynagrodzeń, na które trafiałyby pieniądze z nadgodzin przepracowanych przez pracowników – więcej na temat kont wynagrodzeń,

Ograniczenie roli zakładowych organizacji związkowych.

Iwona Maczalska, PIT.pl

1. Zmiany w Kodeksie pracy 2018

2. Zmiany w Kodeksie pracy 2018 - czy to koniec umów-zleceń?

3. Pracodawca nie zapłaci za nadgodziny do rąk własnych pracownika

4. Dwa nowe Kodeksy pracy przegłosowane. Kluczowe zmiany zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy

5. Zmian w Kodeksie pracy nie będzie? 18 miesięcy prac Komisji Kodyfikacyjnej do kosza

Kodeks pracy